Anasayfa Araştırma Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 5 – İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler I

Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 5 – İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler I

by

Editör Notu: Bu başlık altında Abdullah DURMUŞ, Necmeddin GÜNEY, Abdullah KOÇDOĞAN tarafından hazırlanan ve Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi tarafından yayınlanan Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü adlı çalışmadan alınan literatür taraması bölümlerinin, konularına göre ayrılmış bir şekilde peyderpey islamiktisadi.net okuyucularına sunulması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 5 başlığıyla bu haftaki bölümde “İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler” başlığıyla ilgili literatür taraması yayınlanacaktır.

 1. Para, Finans ve Sigorta
  i. Kitap
 • İkbal Kureşî, Faiz Nazariyesi ve İslâm, çev. Salih Tuğ, İstanbul: İrfan Yayınevi, 1966, s. 167.
 • Ebu’l-Alâ Mevdûdî, Faiz, çev. M. Hasan Beşer, Ankara: Hilal Yayınları, 1966, s. 151; Faiz ve Faizin Sonu, çev. N. Ahmet Asrar, İstanbul: Hilal Yayınları, 2004, s. 311.
 • Faruk Nebhanî ve Zeme Hasan, Faiz Tarihi ve İslâm, çev. Osman Şekerci, İstanbul: Sinan Yayınevi, 1968, s. 68.
 • Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Sosyal Dayanışma, çev. E. Ruhi Fığlalı-Osman Eskicioğlu, İstanbul: Yağmur Yayınevi, 1969, s. 199.
 • Muhammed A. Mannan, Faizsiz Banka: İslâm ve Modern Bankacılıkta Eğilimler, çev. M. T. Güran, Ankara: Ufuk Yayınları, 1969, s. 79.
 • M. Abdulaziz Neccâr ve Zerkâ M. Ahmed, İslâm’a Göre Faizsiz Banka, Kalkınma ve Sigorta, çev. Hayreddin Karaman, İstanbul: Kalem Yayınevi, 1976, 235 s.; İslâm’a Göre Banka ve Sigorta, İstanbul: Damla Yayınevi, 1981, 296 s.; İslâm’a Göre Banka ve Sigorta, İstanbul: Nesil Yayınları, 1992, 296 s.; İslâm Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003, 260s.
 • Muhammed Ebû Zehra, Uygulamalı Zekât Hukuku: Temel Kaideler, çev. Osman Şekerci, Çanakkale: Çanakkale Seramik Fabrikaları Yayınları, 1978, 120 s.
 • Ö. Hilmi Karinabadizade, Eski Vakıfların Temel Kitabı, çev. İsmet Sungurbey, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978, 728 s.
 • M. Abdulaziz Neccâr, İslâm Bankaları Hakkında 100 Soru ve 100 Cevap, İstanbul: Hilal Matbaacılık, ts., 137 s.
 • Nasıruddin Tûsî, Devlet Finansı Üzerine Düşünceler, çev. Mehmet Bayrakdar, Ankara: Repromat Ofset, 1988, 50 s.
 • Seyyid Kutub, İslâm ve Faiz, çev. Abdullah Dalar, Ankara: İkbal Yayınları, ts., 63 s.; Faiz, çev. Cafer Tayyar, Faiz, İstanbul: İslâmoğlu Yayıncılık, 1991, 98 s.; İstanbul: Ravza Yayıncılık, 1998, 68 s.
 • Ahmed Hasenî, İslâm’da Para: Fıkhî ve İktisadî Açıdan, çev. Adem Esen, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996, 230 s.
 • Nâsıh Ulvan, İslâm’da Sosyal Güvenlik Sistemi, çev. Nizameddin Saltan, Erzurum: Ekev Yayınevi, 1998, 105 s.; Erzurum: Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 2001, 143 s.
 • Andre Autheman, Tanzimattan Cumhuriyet’e Osmanlı Bankası: Bank-ı Osmanî-i Şahane, çev. Ali Berktay, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2002, 287 s.
 • Tarek Diwany, Faiz Sorunu, çev. Mehmet Saraç, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008, 288 s.
 • Heyet, Faizsiz Bankacılık Standartları, çev. Mehmet Odabaşı-İshak Emin Aktepe, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları, 2012, 764 s.
 • Yahia Abdulrahman, İslâm’da Bankacılık ve Finansman, çev. Salih Tuğ-M. Abdullah Tuğ, İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, 2015, 774 s.
 • Yusuf Karadâvî, Faizsiz Sistemde Ticaret (Murâbaha), çev. Nihat Yazar, İstanbul: Faisal Finans Kurumu Yayınları, ts., s. 150.

ii. Makale

 • Björkman, “İslâmîyette Sermayenin Zuhuru ve Tedavüle Vaz’ı”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, 1939, c. 2, s. 73-96.
 • Christoff Nedkoff, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Cizye”, çev. Şinasi Altundağ, Belleten, 1944, c. 8, sy. 32, s. 599-652.
 • Alaaddin Harufe, “Yahudi, Hristiyan ve İslâm Şeriatında Riba”, Gurbet Mecmuası, 1965, c. 1, sy. 4, s. 4-6.
 • Tevfik Vehbe, “Çağdaş Hukukta ve İslâm Hukuku’nda Sigorta”, çev. Servet Armağan, Mukâyeseli Hukuk Araştırmalar Dergisi, 1973, sy. 10, s. 85-101.
 • Mahmud Şeltut, “İslâm’da Zekat”, çev. Mustafa Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1977, c. 16, sy. 3, s. 183-187.
 • Menâzir Ahsen, “Beytü’l-Mâl ve İslâm Ekonomisindeki Rolü”, çev. Mehmet Erkal, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sy. 6, s. 219-228.
 • Yusuf Karadavî, “Bankalarda Biriken Mevduat Faizleri ve Bunların Kullanılması Meselesi”, çev. Kemal Yaman, Diyanet Dergisi, 1986, c. 22, sy. 4, s. 11-15.
 • Mabid Ali Muhammed Mahmud Cerhî, “Faizsiz Para Ekonomilerinin Nisbî Etkinliği: Kâğıt Para Olayı”, çev. Abdullah Yavaş, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s. 80-113.
 • Mahmud Ebu’s-Suûd, “Para, Faiz ve Mudarabe”, çev. Emin Ertürk, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s. 54-79.
 • Nezih Hammad, “İslâm Hukukunda Paranın Değerinin Değişmesi ve Bununla İlgili Hükümler”, çev. Faruk Beşer, Fıkhî Risaleler içinde, haz. Faruk Beşer, İstanbul: Seha Yayınları, 1990, s. 165-186.
 • Heyet, “İslâm’ın Parasal ve Malî Ekonomisi”, çev. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, der. Faruk Yılmaz, İstanbul: Marifet Yayınları, 1991, s. 127-149; İslâm Ekonomi Felsefesi içinde, der. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 108-120.
 • Abdurrahman Şah, “Pakistan’da Sosyal Güvenlik Sistemi”, haz. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, der. Faruk Yılmaz, İstanbul: Marifet Yayınları, 1991, s. 197-221; Şah, Abdurrahman, “Pakistan’da Sosyal Güvenlik Sistemi”, haz. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, der. Faruk Yılmaz, İstanbul: Marifet yayınları, 1991, s. 197-221; İslâm Ekonomi Felsefesi içinde, der. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 176-192.
 • Cöngi Dede, Kemaluddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim, “Risale Fi Beyti’lMâl ve Mesârifihâ ve Aksâmihâ ve Ahkâmihâ”, çev. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri (5 cilt) içinde, Ahmet Akgündüz, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1992, c. 4, s. 216-236.
 • Şâhid İbrahim ve A. Zafer Hasan, “Amerikalı Müslümanlar İçin İpotek Yoluyla Finansman”, çev. Yusuf Balcı, İslâmî Sosyal Bilimler, 1993, c. 1, sy. 1, s. 83-100.
 • Münzir Kehf, “İslâm İktisat Sisteminde Bütçe Açıkları ve Kamu Borçlanma Araçları”, çev. Ünal Çağlar, İslâmî Sosyal Bilimler, 1994, c. 2, sy. 3, s. 43-64.
 • Ş. Abdulkadir Murâbıt, “Faiz, Ekonomik İnsan ve Cihad”, çev. Ersin Balcı, İktisat ve Din içinde, der. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 179-194.
 • Zubair Hasan, “İslâm Ekonomisinde Kâr Teorisi”, çev. Adem Esen, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 1995, sy. 40, s. 215-227.
 • Abdullah Said, “Riba Yasağının Ahlâkî Temelleri”, çev. Abdullah Yünsel, İslâmî Sosyal Bilimler, 1995, c. 3, sy. 4, s. 89-112.
 • Muhammed Kudat, “Hazreti Muhammed (a.s.) Döneminde Beytü’l-Mâl”, çev. M. Nuri Güler, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sy. 2. s. 215-249.
 • Mahmood İbrahim, “İslâm’ın Doğuşu ve Sermaye”, çev. A. Turan Yüksel, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sy. 8, s. 284-312.
 • Mahmud Za’terî, “İslâmî Yasama Kaynaklarında Paralar”, çev. Şevket Topal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sy. 10, s. 477-484.
 • Miriam Hoexter, “Yirminci Yüzyılda Vakıf Çalışmaları: Durum Tespiti”, çev. Hatice Güzel, Belleten, 2001, c. 65, sy. 244, s. 115-143.
 • Ziuaddin Ahmed, “Riba Teorisi”, çev. A. Rıza Gül, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, c. 44, sy. 1, s. 453-465.
 • Münzir Kehf, “İslâmî Bankacılık ve Kalkınma: Alternatif Bir Bankacılık mı?”, çev. Mustafa Acar, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2003, c. 16, sy. 4, s. 547-563.
 • Ji-Hyang Jang, “Türkiye’de İslâmî Bankalar ve Siyaset: Siyasal İslâmcıların İslâmî Sermaye İle Terbiyesi”, çev. Mustafa Acar-E. Nur Arslaner, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 2005, c. 18, sy. 4, s. 401-423.
 • Abdulaziz Dûrî, “İslâm’ın İlk Yıllarında Horasan’da Vergi Sistemi”, çev. H. İbrahim Hançabay, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, c. 12, sy. 22, s. 211-223.
 • Emin İbn Abidin, “Para Değerinin Değişmesine İlişkin Hükümler”, çev. Ö. Faruk Habergetiren, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010, sy. 16, s. 197-212.
 • Eugenia Kermelî, “Ebu’s-Suûd’a Göre Kilise Vakıflarının Osmanlı Hukukundaki Teori ve Pratiği”, Vakıflar Dergisi, 2010, sy. 34, s. 165-176.
 • Abdulaziz Dûrî, “Hazreti Ömer’in Malî Düzenlemeleri: Şam Bölgesindeki Vergiler”, çev. H. İbrahim Hançabay, İstem, 2011, sy. 17, s. 195-207.
 • Fazlurrahman Faridî, “Zekât ve Maliye Politikası”, çev. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomi Felsefesi içinde, der. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 160-172.
 • Muhammed b. Tavît Tancî, “Zekatın Ödenmesine Dair Bazı Mülahazalar -Nisap Teorisiyle İlgili Bir Tahlil-”, çev. İbrahim Hakkı İnal, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, c. 4, sy. 1, s. 409-415.

iii. Tebliğ

 • Münzir Kehf, “İki Sektörlü Bir İslâm Ekonomisinde Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonları, çev. Cemal Özgüven-Mustafa Civelek, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s. 127-147
 • Heyet, “Kararlar ve Tavsiyeler”, İslâm Konferansı Teşkilatı İslâm Fıkıh Akademisi 2. Dönem (Cidde, 22-28 Aralık 1985) ve 3. Dönem (Amman, 11-16 Ekim 1986) Toplantısı çev. Hasan Hacak, İstanbul, 1995; İslâm Konferansı Teşkilatı İslâm Fıkıh Akademisi 4. Dönem (Cidde, 6-11 Şubat 1988) ve 5. Dönem (Kuveyt, 10-15 Aralık 1988) Toplantısı, çev. Bilal Aybakan, İstanbul, 1995.
 • Ali Muhyiddin Karadağî, “İslâm’a Göre Finans ve Borsa”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi (Konya, 25 Eylül 1996), Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 244-256.
 • Yusuf Karadavî, “Çağdaş Uygulamada Ticaret Mallarının Zekâtı”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi (Konya, 25 Eylül 1996), Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 471-525.
 • Fazlı Yusuf, “Tekâful İşletmesinin Kavramı ve İşleyişi Hakkında Kısa Bir Tanıtma (İslâmi Sigorta)”, I. Uluslar arası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi (Konya, 25 Eylül 1996), Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 945-956.
 • Vehbe Zuhaylî, “Finans ve Borsa”, I. Uluslar arası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi (Konya, 25 Eylül 1996), Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 291-310.
 • Ömer Chapra, “Bir İslâm Ekonomisinde Para Yönetimi”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 23-46.
 • Hasan Hamod, “İslâmî Bankacılık Teorisi ve Uygulamaları”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 47-55.
 • Münzir Kehf, “Zekât İktisadı”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 57-70.
 • Fuad Al-Omar, “Faizsiz Finans Kuruluşları ve Üye Ülkelerde Özel Sektörün Gelişmesine Yapabilecekleri Katkı”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Dünü, Bugünü, Yarını (İstanbul, 31 Mayıs 2000), İbrahim Usul (ed.), İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 67-68.
 • Stella Cox, “Faizsiz Bankalarda Likidite Yönetimi”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Dünü, Bugünü, Yarını (İstanbul, 31 Mayıs 2000), İbrahim Usul (ed.), İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 77-80.
 • Adalet N. Djabiev, “Geleneksel Bankacılık Ortamında Faizsiz Bankacılık: Rusya Federasyonu ve Badr Forte Bank Örneği”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Dünü, Bugünü, Yarını (İstanbul, 31 Mayıs 2000), İbrahim Usul (ed.), İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 103-138.
 • Mushtak Parker, “Faizsiz Finansmanda Global Gelişmeler ve Gelecekte Sistemi Bekleyen Sınavlar”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Dünü, Bugünü, Yarını (İstanbul, 31 Mayıs 2000), İbrahim Usul (ed.), İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 95-98.
 • Yahia Abdul Rahman, “Faizsiz Bankacılık ve Finansın Prensipleri ve Yöntemleri”, Sabahattin Zaim İslâm ve Ekonomi Sempozyumu-IV: Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları (İstanbul, 10 Aralık 2011), Süleyman Özdemir (ed.), İstanbul: İstanbul İktisatçılar Derneği Yay., 2012, s. 53-55.
 • Sofiza Azmi, “Dünyada Faizsiz Finans Windows Uygulamalarındaki Gelişmeler”, Sabahattin Zaim İslâm ve Ekonomi Sempozyumu-IV: Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları (İstanbul, 10 Aralık 2011), Süleyman Özdemir (ed.), İstanbul: İstanbul İktisatçılar Derneği Yay., 2012, s. 111-112.
 • Humayon Dar, “Büyük Britanya’da Faizsiz Finansın Gelişimi”, Sabahattin Zaim İslâm ve Ekonomi Sempozyumu-IV: Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları (İstanbul, 10 Aralık 2011), Süleyman Özdemir (ed.), İstanbul: İstanbul İktisatçılar Derneği Yay., 2012, s. 115-117.
 • Wajdi Dusuki, “Malezya’da Faizsiz Finansın Gelişimi”, Sabahattin Zaim İslâm ve Ekonomi Sempozyumu-IV: Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları (İstanbul, 10 Aralık 2011), Süleyman Özdemir (ed.), İstanbul: İstanbul İktisatçılar Derneği Yay., 2012, s. 103-105.
 • Rehan Pathan, “Körfezde Faizsiz Finansın Gelişimi”, Sabahattin Zaim İslâm ve Ekonomi Sempozyumu-IV: Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları (İstanbul, 10 Aralık 2011), Süleyman Özdemir (ed.), İstanbul: İstanbul İktisatçılar Derneği Yay., 2012, s. 95-97.
 • Abdulazeem Abozaid, “Fıkhın İslâmî Finanstaki Rolü”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz KarasuNecmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 223-242.

2. Ticâret, İş ve Ortaklıklar
i. Kitap

 • Hendrik Kramers, İslâm Medeniyeti Tarihinde Coğrafya ve Ticaret, çev. Ö. Rıza Doğrul, İstanbul: Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, 1934, 41 s.
 • Menna‘ b. Halil Kattân, İslâm’da Mülkiyet Nizamı, çev. Mustafa Varlı, Ankara: Hilal Yayınları, 1967, 70 s.
 • Fehr Şakfa, İslâm’da İş Ahkâmı ve İşçi Hakları, çev. İhsan Toksarı, İstanbul: Nida Yayınevi, 1968, 109 s.
 • Ebû Yusuf, Yakub b. İbrahim b. Habib el-Ensari el-Kûfî, Kitâbu’l-Harac, çev. Ali Özek, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 1970, 343 s.; İstanbul: Hisar Yayınları, 1973, 349 s.; çev. Müderriszade Muhammed Ataullah Efendi (sad. İsmail Karakaya), İstanbul: Akçağ Yayınları, 1982, 504 s.
 • Ebu’l-Alâ Mevdûdî, İslâm’da Toprak Mülkiyeti, çev. M. Yaşar Şahin, İstanbul: İrfan Yayınevi, 1972, 107 s.
 • Selim A. Sıddıkî, İslâm Devleti’nde Malî Yapı, çev. Rasim Özdenören, İstanbul: Fikir Yayınları, 1972, 266 s.
 • Abdulkadir Udeh, İslâm’da Mal ve İdare, çev. D. Ali Kayapınar, Konya: Sebat Yayınevi, 1977, 159 s.
 • Fehr Şakfa, İslâm Hukukunda İşçinin Borçları, çev. Servet Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979, 149 s.
 • Ebû Ubeyd, Kasım b. Sellam, Kitâbu’l-Emvâl, çev. Cemaleddin Saylık, İstanbul: Düşünce Yayınları, 1981, 571 s.
 • Mahmut Talegânî, İslâm ve Mülkiyet, çev. Ahmet Saidoğlu, İstanbul: Yöneliş Yayınevi, ts., 248 s.
 • Şeref b. Ali Şerif, İslâm’da İş, İşçi ve Ücret Hukuku, çev. Mehmet Keskin, İstanbul: İhya Yayınları, 1986, 452 s.
 • İbn Teymiyye, Ebu’l-Abbas, Takiyyuddin Ahmed b. Abdulhalim, Bir İslâm Kurumu Olarak Hisbe, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul: İnsan Yayınları, 1989, 179 s.; 2001, 136 s.; çev. Cemal Güzel, İstanbul: Tevhid Yayınları, 1999, 142 s.
 • Mevdudî, Ebu’l-Alâ, Meseleler ve Çözümleri (5 Cilt), çev. Yusuf Karaca, İstanbul: Risale Yayınları, 1990; Meseleler ve Çözümleri (4 Cilt), 1999; İtikadî, İktisadî, Sosyal ve Fıkhî Meselelere Fetvalar (4 Cilt), çev. Hamdi Chohan-Mahmut Osmanoğlu, İstanbul: Nehir Yayınları, 1992.
 • Şeybânî, Muhammed b. Hasan, İslâm İktisâdında Helal Kazanç, çev. Mustafa Baktır, İstanbul: Seha Neşriyat, 1993, 143 s.
 • Şeyzerî, Ebu’n-Necib Celâleddin Abdurrahman b. Nasr b. Abdullah, İslâm Devletinde Hisbe Teşkilâtı, çev. Abdullah Tunca, İstanbul: Marifet Yayınları, 1993, 173 s.
 • Necâtullah Sıddıkî, Çağdaş İktisadî Hayatta Mudârabe, çev. Tahsin Özcan, İktisat ve Din içinde, der. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 271-289.
 • Murat Çizakça, İslâm Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, çev. Şehnaz Layıkel, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, 240 s.
 • Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helal Kazanç Yolları, çev. Nebi Bozkurt, İstanbul: Darulhadis Yayınları, 2002, 272 s.
 • Nicolas P. Aghnides, İslâm’ın Malî Hükümleri, çev. Servet Armağan, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003, 568 s.
 • Hüsameddin Affâne, Fıkhî ve Ahlâkî Yönleriyle İslâm’da Ticaret, çev. Servet Bayındır, İstanbul: Polen Yayınları, 2007, 430 s.
 • Hüsameddin Affâne, Müslümanın Ticaret Ahlâkı, çev. Servet Bayındır, İstanbul: Beyaz Karınca Yayınları, 2011, 64 s.
 • Muhammed Lebib, 250 Soruda Alışveriş Hükümleri (İmam Nevevî, İbn Rüşd, İbn Kudâme, Şevkanî, Elbânî), İstanbul: Beyaz Karınca Yayınları, 2011, 69 s

ii. Makale

 • Yusuf Musa, “Mal ve Bölümleri”, çev. M. Esad Kılıçer, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1969, c. 8, sy. 82-83, s. 79-82.
 • Yusuf Musa, “Mülkiyet ve Bölümleri”, çev. M. Esad Kılıçer, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1969, c. 8, sy. 86-87, s. 210-215.
 • Fehr Şakfa, “İslâm Hukukunda İşçinin Borçları”, çev. Servet Armağan, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1979, c. 7, sy. 3-4, s. 139-149.
 • Abdussemi’ Mısrî, “İslâm’da Ticâret Adâbı”, çev. Ramazan Şimşek, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, sy. 25, s. 477-484.
 • Salahattin Nâhî, “Çağdaş Mevzu Hukuklara ve İslâm Hukukuna Göre Telif Hakkı”, çev. Abdulkadir Şener, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, c. 25, s. 237-295.
 • Abdu’l-Mün’im, Abdülaziz b. Muhammed, “İslâm’da Kamu Yararına İstimlâkın Meşruiyyeti”, çev. S. Ali Toprak, Diyanet Dergisi, 1984, c. 20, sy. 2, s. 58-64.
 • Fehr Şakfa, “İslâm Hukukunda İşçinin Hakları”, çev. Servet Armağan, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1984, c. 8, sy. 1-4, s. 163-176.
 • Ramazan Akhtar, “İşçi-İşveren İlişkileri İçin İslâmî Bir Çerçeve”, çev. Kemal Kahraman, İktisat ve İş Dünyası, 1993, sy. 7, s. 23-30; “İslâm’da İşçi ve İşveren İlişkisi”, çev. Kemal Kahraman, İktisat ve Din içinde, der. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 249-269.
 • Abdul Aziz, “İslâmî Bir Ekonomide Firma Düzeyi Kararları ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”, çev. Ünal Çağlar, İslâmi Sosyal Bilimler, 1993, c. 1, sy. 2, s. 25-39; çev. Mehmet Erdem, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sy. 9/2, s. 107-124.
 • Ramazan Bûtî, “İslâm Hukukuna Göre Patent Satışı”, çev. A. İhsan Pala, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sy. 1, s. 221-230.
 • Hâşim Kemâlî, “İslâm Hukukunda Tes’ir (Fiyat Kontrolü)”, çev. Kenan Çayır, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, c. 2, sy. 2, s. 51-62.
 • Richard A. Debs, Ferhat J. Ziadeh ve Konrad Dilger, “İslâm Hukukunda Mülkiyet Kavramı”, çev. Halit Ünal, İslâm Hukuku Üzerine Araştırmalar içinde, (ed. Reinhard May, notlar ekleyerek çev. Halit Ünal), Kayseri: Usul Yayınları, 1994, s. 97-119.
 • İkbal Encum, “İslâm’da Gelir ve Servet Dağılımı”, çev. Ahmet Kemerli, İslâmî Sosyal Bilimler, 1995, c. 3, sy. 3, s. 83-98.
 • Ebû Ruhayye, M. Muhammed, “İslâm’da Malî Ta’zir Cezası”, çev. Nihat Dalgın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sy. 11, s. 313-334.
 • Meir J. Kister, “Peygamberin Pazarı”, çev. Abdullah Kahraman, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, c. 6, sy. 2, s. 25-29.
 • Michael Lecker, “İslâm Öncesi ve İslâm’ın İlk Döneminde Medine (Yesrib) Pazarları Üzerine”, çev. M. Mahfuz Söylemez, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, c. 2, sy. 4, s. 157-172; çev. A. Turan Yüksel, İstem, 2004, sy. 4, s. 247-256.
 • Abdulaziz b. Muhammed b. Osman Rubeyş, “Satım Akdindeki Şart Muhayyerliğinin Süresi”, çev. Ayhan Hira, Hikmet Yurdu Dergisi, 2013, c. 6, sy. 12, s. 355-389.

iii. Tebliğ

 • Osman N. Outman, “İslâm Ortak Pazarı”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 163-174.
 • Murat Çizakça, “Risk Sermayesinin Batı’daki Başarıları ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Potansiyeli”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları: Dünü, Bugünü, Yarını (İstanbul, 31 Mayıs 2000), İbrahim Usul (ed.), İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 123-128.

***

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

  Mail Bültenimize Abone Olun