Anasayfa Araştırma Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 3- Katılım Bankacılığı

Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 3- Katılım Bankacılığı

by

Editör Notu: Bu başlık altında Abdullah DURMUŞ, Necmeddin GÜNEY, Abdullah KOÇDOĞAN tarafından hazırlanan ve Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi tarafından yayınlanan Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü adlı çalışmadan alınan literatür taraması bölümlerinin, konularına göre ayrılmış bir şekilde peyderpey islamiktisadi.net okuyucularına sunulması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 3 başlığıyla bu haftaki bölümdeKatılım Bankacılığı konusu ile ilgili literatür taraması yayınlanacaktır.

c. Katılım Bankacılığı

i. Katılım Bankacılığının Fıkhî Yönü

(1) Kitap ve Kitap Bölümü

 • HEYET, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi (1986), Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, 262 s.
 • İsmail Özsoy, Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve İslâm Bankacılığı, İstanbul: Timaş Yayınları, 1987, 177 s.; Özel Finans Kurumları, İstanbul: Asya Finans Kurumu, 1997, 237 s.
 • Süleyman Karagülle, Alternatif Faizsiz Banka, Selem ve Kredileşme, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993, 391 s.
 • Mahmut Atıcı, Sorularla ÖFK ve Bankacılık Temel Bilgileri: (1716 Soru-1716 Cevap), İstanbul: Asya Finans Kurumu, 1996, 504 s.
 • HEYET, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, 246 s.
 • Servet Bayındır, İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2005, 272 s. (“Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhındaki Yeri” başlıklı doktora tezinin yayımlanmış halidir).
 • HEYET, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, 271 s.
 • Servet Bayındır, “Katılım Bankacılığı İçin Yeni Bir Ürün Olarak Mal (Emtia) Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Fıkhî Açıdan İncelenmesi”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, s. 155-206
 • İshak Emin Aktepe, İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık, İstanbul: Yedirenk Yayınları, 2010, 156 s.; 2011, 168 s.; İstanbul: Hayat Yayınları, 2012, 192 s.
 • Hüseyin Tunç, Katılım Bankacılığı: Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Nesil, 2010, 298 s.
 • HEYET, İslâmî Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri (Bildiriler Kitabı), Sakarya: Beşiz, 2015, 171 s.

(2) Tez

 • Servet Bayındır, “Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 1995, 62 s.
 • İsmail Cebeci, “İslâm İktisadı Literatüründe Murabaha Tartışmaları”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010, 248 s.

(3) Makale ve Tebliğ

 • Namık Zeki Aral, “İslâm Bankası”, Diyanet İlmi Dergi, 2/6-7 (1963), s. 44-47 [Türkiye İktisat Gazetesi, c. 2, no: 6-7’den iktibastır].
 • Kamil Erdem, “İslâmî Bankacılığın Hikayesi”, İlim ve Sanat, 1 (1985), s. 55-60.
 • Sabri Tekir, “Faizsiz Sistemde Kredileşme ve Kredi Müessesesi”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 77-96.
 • Hamdi Döndüren, “İslâm Bankacılığı ve Risk Sermayesi” İslâmî Araştırmalar, 6/1 (1992), s. 17-31.
 • Hamza Aktan, “Ticaret Hukukunun Yeni Bazı Problemleri Üzerine İslâm Hukuku Açısından Bir Değerlendirme (Borsa, Teminat Mektubu, Leasing)”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 209-228.
 • Servet Bayındır, “Çağdaş Murâbahaya Etkisi Bakımından Fıkıhta Va’din Bağlayıcılığı Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2005), s. 107-120.
 • Servet Bayındır, “Banka Mevduat Hesaplarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Marife, 5/2 (2005), s. 7-20.
 • Ali Rıza Gül, “Faizsiz Bankacılığın Dinî Temeli Açısından Mudârabe ile Selef Yöntemlerinin Mukayesesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46/1 (2005), s. 43-83.
 • Mehmet Salih Kumaş, “Faizsiz Bir Finans Yöntemi Olarak Venture Capital Sistemi ve İslâm Bankacılığı ile Mukayesesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16/1 (2007), s. 279-298.
 • Hamdi Döndüren, “Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17/1 (2008), s. 1-24.
 • İsmail Cebeci, “Modern İslâm İktisadı Çalışmalarında Metodolojik Yaklaşımlar: Murâbaha Örneği”, Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul, 2009, s. 235-246.
 • Pınar Özlem Demir, “İslâm Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek – Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, 2009, s. 539-561 (Ayrıca: Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, 2011, s. 419-441).
 • Abdullah Durmuş, “Fıkıhta Karz (Ödünç) Sözleşmesinde Vade Şartının Bağlayıcılığı Meselesi”, İHAD, 16 (2010), s. 315-330.
 • Servet Bayındır, “İmam Şafii’nin ‘Bey’u’l-îne’ Hakkındaki Görüşünden Hareketle Üretilen Modern Finansal Ürünler ve Bu Ürünlerin Fıkhi Değerlendirilmesi (Malezya Örneği)”, Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu (7-9 Mayıs 2010), Mehmet Bilen (ed.), İstanbul: Kent Işıkları Yay., 2010, s. 786-800.
 • Necmettin Kızılkaya, “Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık ve Fıkhî İşleyişi”, İHAD, 20 (2012), s. 135-150.
 • Mehmet Günay, “İslâm Hukukunda Akid Teorisi Bağlamında Çağdaş Finansman Enstrümanlarından Murabaha Uygulamaları”, Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (Konya, 27-28 Nisan 2012), Halit Çalış (ed.), İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 207-230.
 • Emrullah Dumlu, “Fıkhî Açıdan Altın Hesabı”, İHAD, 20 (2012), s. 237-266.
 • İshak Emin Aktepe, “Katılım Bankacılığında Uygulanan Finansman Teknikleri, Müşterilerden Alınan Komisyonlar, Vadesinde Ödenmeyen Borçlar ve Mudârip Bankanın Zarara Katılma Hali”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10- 12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 241-276.
 • Servet Bayındır, “Şâfıî Fukahâsının Beyu’l-î’ne Hakkındaki Yaklaşımı ve Bunun Günümüz İslâmî Finans Piyasalarına Yansıması”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2013), s. 119-140.
 • Ercan Eser, “İslâm Hukuku Açısından Hilenin Meşruiyeti (İslâmî Finans Kurumlar Örneği)”, İHAD, 25 (2015), s. 225-250.
 • Necmeddin Güney, “İslâmî Finansta Şer’i Yönetim Uygulamaları ve Konuyla İlgili Tartışmalara Genel Bir Bakış”, Türkiye İslâm İktisadı Dergisi, 2/2 (2015), s. 45-69.ii- Katılım Bankacılığının İktisadî ve Hukukî Yönü

(1) Kitap ve Kitap Bölümü

 • Vural Günal, Özel Finans Kurumları, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 1984, 50 s.
 • Cihangir Akın, Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, İstanbul: Kayıhan Yayınevi, 1986, 440 s.
 • İdris Ermeydan, Özel Finans Kurumları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1986, 103 s.
 • HEYET, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, ed. Orhan Oğuz, İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1988, 228 s.
 • Mustafa Uçar, Türkiye’de Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri, İstanbul: Fey Vakfı, 1993, 200 s.
 • Murat Çizakça, Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları (1990), İstanbul: İSAV Yayınları – Ensar Neşriyat, 1993, 144 s.
 • Ahmet Battal, Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukukî Yönden Özel Finans Kurumları, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1999, 280 s.
 • HEYET, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, 246 s.
 • Sabri Orman, “Tarih Uygarlık ve İktisadî Politika Bağlamında Özel Finans Kurumları”, İktisat Tarih ve Toplum, İstanbul: Küre 2001, s. 115-130 (Ayrıca: Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 131-138).
 • Hasan Çetin, Özel Finans Kurumları ve Faizsiz Bankacılık, İstanbul: Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, 2003.
 • Ali Polat, “Katılım Bankacılığı: Dünya Uygulamalarına İlişkin Sorunlar-Fırsatlar; Türkiye İçin Projeksiyonlar”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, s. 77-120.
 • Bülent Köksal, “Portföy Çeşitlendirmesi Açısından Katılım Bankaları”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, s. 121-154.
 • H. İbrahim Bulut ve Bünyamin Er, “Katılım Bankacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, s. 11-76.
 • Kamil Güngör, “Bir Finansal Araç Olarak Katılım Bankacılığı: Tesbitler-Teklifler”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2009, s. 207-27.
 • Hüseyin Tunç, Katılım Bankacılığı: Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Nesil, 2010, 298 s.
 • M. Şerafettin Özsoy, Sağlam Bankacılık Modeli ile Katılım Bankacılığına Giriş, İstanbul: Kuveyt Türk, 2012, 384 s.
 • HEYET, İslâmî Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri (Bildiriler Kitabı), Sakarya: Beşiz, 2015, 171 s.

(2) Tez

 • Esat Akıskalıoğlu, “Bir Finansal Kurumlaşma Türü Olarak İslâmî Bankacılık Sistemi”, Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, 1986, 103 s.
 • Mustafa Uçar, “Özel Finans Kurumlarında Fon Temini ve Tahsisinin Muhasebeleştirilmesi”, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 1987, 213 s.
 • Güven Sevil, “Faizsiz Bankacılık Sistemi ve Türk Ekonomi ve Bankacılığına Getirdiği Olanaklar”, Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, 1988, 71 s.
 • Nevzat Aypek, “Türk Sermaye Piyasasında Özel Finans Kurumlarının Yeri ve İşleyişi”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 1988, 134 s.
 • Bora Bekir Bayraktar, “İslâm Bankacılığının Esasları ve Özel Finans Kurumlarının Verimlilik ve Risk Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 1988, 174 s.
 • İbrahim Arslan, “Türk Hukukunda Özel Finans Kurumları”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 1988, 250 s.
 • Ahmet Battal, “Özel Finans Kurumları”, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 1989, 314 s.
 • Mütteki Sezen, “Özel Finans Kurumlarının Bankacılık Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990, 188 s.
 • Durdu Kıvrak, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Uygulaması ve Klasik Bankacılıkla Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, 1991, 134 s. s.
 • Magsud Şoariyan Sattari, “İslâmî Bankacılık”, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 1991, 145 s.
 • Mahmut Danacı, “İslâmî Finans Teknikleri: Uygulama Biçimleri, Sorunları ve Çözüm Yolları”, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 1991, 119 s.
 • Şenay Değer, “Türkiye’de İslâm Bankacılığı-Özel Finans Kurumları (Teorisi, Kuruluşu, İşleyişi)”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 1991, 80 s.
 • Adil Karaman, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları, Faaliyetleri ve Sosyal Yönü”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 1992, 95 s.
 • Meral Köken (Kayalı), “İslâm Bankacılığı Türkiye Uygulaması: Özel Finans Kurumu”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 1992, 104 s.
 • Bilgin Yıldırım, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve Türk Ekonomisine Katkıları”, Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, 1993, 119 s.
 • İlhami Coşkun, “Özel Finans Kurumları”, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 1993, 213 s.
 • Kemal Gündoğdu, “Türkiye’deki Özel Finans Kurumlarının Fonksiyonları”, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 1993, 139 s.
 • Ali Paşa Gülakar, “Özel Finans Kurumları ve Türk Sermaye Piyasasına Katkıları”, Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, 1994, 54 s.
 • Turgay Geçer, “Özel Finans Kurumlarında Aktif-Pasif Yönetimi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1995, 204 s.
 • Zeynep Hatunoğlu, “Genel Olarak İslâm Bankaları ve Türkiye`de Özel Finans Kurumları ile Klasik Ticari Bankaların Farklılıklarının Belirlenmesi”, Yüksek Lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 1995, 126 s.
 • Ali Galip Güven, “Faizsiz Ekonomi Önerisinin İktisadî Kalkınma Perspektifinden İncelenmesi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 1995, 67 s.
 • Hüseyin İskender, “Risk Sermayesi ve Risk Sermayesi Sektörünün Gelişiminde Faizsiz Finans Kurumlarının Rolü”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 1995, 172 s.
 • Mügehan Acaraslan, “Para Piyasasında Banka Dışı Mali Kesimde Finansal Farklılaşma: Factoring, Forfaiting, Leasing ve Özel Finans Kurumları”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 1995, 222 s.
 • Aydın Gündoğdu, “Yatırımların Finansmanı Açısından Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996, 95 s.
 • H. Murat Topçu, “Türkiye`de Faizsiz Bankacılık”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1996, 162 s.
 • Abdulbaki Başgümüş, “Özel Finans Kurumlarının Sermaye Piyasası İçindeki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 1997, 103 s.
 • Ahmet Akcan, “Özel Finans Kurumlarının Türk Finans Sektöründeki Konumu ve Geleceği”, Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, 1997, 255 s.
 • Murat Güçtekin, “Özel Finans Kurumu Organizasyonu, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, 122 s.
 • Hakan Berooğlu, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve Efektif Kurumlar Vergisi Oranları”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 1997, 120 s.
 • Hüseyin Altındaş, “Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, Niğde Üniversitesi, 1998, 142 s.
 • Metin Küçüktay, “Özel Finans Kurumlarında Nakit Yönetimi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998, 85 s.
 • Mikail Altan, “Modern Bankacılık Fonksiyonları Açısından Özel Finans Kurumlarının Değerlendirilmesi”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 1998, 326 s.
 • Ramazan Solmaz, “Türkiye’de Bankacılık Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri: Yasal Çerçeve”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1998, 154 s.
 • Raşit Bora Polatkan, “İslâm Bankacılığı ve Türkiye`de Özel Finans Kurumları”, Yüksek Lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1998, 178 s
 • Mehmet İncirci, “Türkiye’de Özel Finans Kurumlarının Tarihsel Bir Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 1999, 101 s.
 • Niyazi Dalkılıç, “Özel Finans Kurumları Fon Kullandırımları ile Bankaların Kredi Politikalarının Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, 1999, 137 s.
 • Yavuz Orta, “Özel Finans Kurumları Yönetim ve Organizasyonu, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999, 134 s.
 • Ziya Ar, “Dış Ticaret İşlemlerinin Özel Finans Kurumlarındaki İşlevleri, Önemi ve Uygulamadan Örnekler”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2000, 159 s
 • Murat Türkyılmaz, “Bankacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Geleneksel Bankacılık ile Faizsiz Sistem Bankacılığının Muhasebe Yönünden Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001, 190 s.
 • Bahar Gümrükçü, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2001, 131 s.
 • Bülent Karaçay, “Faizsiz Bankacılığın Türkiye’deki Gelişimi, Uygulamaları ve Finans Sektöründeki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2001, 125 s.
 • Erhan Gül, “İslâm Kalkınma Bankası’nın Finansal Yapısı ve Türkiye’ye Açtığı Kredilerin Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ensitüsü, 2001, 150 s.
 • Hakan Berooğlu, “Nakit Yönetimi: Özel Finans Kurumları Açısından Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2002, 204 s.
 • Memet Çiftci, “Dezenflasyon Sürecinin Özel Finans Kurumları Faaliyetlerine Etkileri ve Sonuçları”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002, 164 s.
 • Recep Tekçam, “Özel Finans Kurumlarının Türk Mali Sistemindeki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2002, 215 s.
 • Selvi Suiçmez, “Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002, 134 s.
 • Serkan Altaner, “Türkiye’de Özel Finans Kurumlarının Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2002, 204 s.
 • Erdem Budur, “Türkiye’de Özel Finans Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2003, 135 s.
 • Musa Başaran, “Özel Finans Kurumlarında Hesap İşleri Düzeni”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2003, 163 s.
 • Oruç Alkılınç, “Ortadoğu Ülkelerinde Bankacılığın Yapısı, Gelişimi ve Kullanılan Finansal Teknikler”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2003, 381 s.
 • Selami Tuğrul, “Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve Klasik Bankacılığın Denetim Açısından Karşılaştırılması ve Eğitimi”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2004, 81 s.
 • Saliha Atalay, “Özel Finans Kurumlarının Türk Finans Sektöründeki Yeri ve Etkileri”, Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, 2005, 80 s.
 • Cemal Çakan, “Finansal Kiralama (Leasing) ve Türkiye Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, 2006, 141 s.
 • Münire Konday, “Özel Finans Kurumlarının Türkiye’deki Gelişim Süreci ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006, 101 s.
 • Ahmet Tok, “Türk Hukukunda Katılım Bankalarının Fon Toplama ve Kullandırma İşlemleri ile Klasik Bankacılık İşlemleri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2006, 156 s.
 • Fatma Karakaya, “Türkiye’de Katılım Bankaları ve Denetimi”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2006, 238 s.
 • Mümin Pekcan, “Katılım Bankacılığı Faaliyetleri ve Muhasebeleştirme Sistemleri”, Yüksek Lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, 2006, 145 s.
 • Ahmet Cüneyt Darçın, “Özel Finans Kurumlarının Katılım Bankalarına Dönüşümünün Sebepleri ve Sonuçları”, Yüksek Lisans tezi, Atılım Üniversitesi, 2007, 110 s.
 • Mustafa Mürsel Eskici, “Türkiye’de Katılım Bankacılığı Uygulaması ve Katılım Bankalarının Müşteri Özellikleri”, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007, 186 s.
 • Orhan Gudil, “Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Katılım Bankalarının Getirisi ile Alternatif Yatırım Araçları Getirilerinin Analizi (2004-2006)”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2007, 122 s.
 • Rüveyde Ebru Türkmenoğlu, “Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Finansal Yapı”, Yüksek Lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 2007, 92 s.
 • Nihat Arabacı, “Katılım Bankalarının Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Yeri, İşleyişi ve Performans Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, 2007, 153 s.
 • Ersan Özgür, “Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edebilirliği”, Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007, 242 s.
 • Ekrem Şahin, “Türkiye’de Dünden Bugüne Katılım Bankaları”, Yüksek Lisans tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2007, 158 s.
 • Melahat Hancı, “Katılım Bankalarında Sigortacılık İşlemleri ve Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007, 251 s.
 • Alper Coşkun, “Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008, 134 s.
 • Sibel Doğan, “Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2008, 94 s.
 • Zeynel Eşiyok, “Katılım Bankalarının Kullandırdıkları Krediler ve Karşılaştıkları Riskler”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2008, 112 s.
 • Şahan Hasan Atılgan, “Türk Banka Hukukunda Katılım Bankacılığı”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2009, 106 s.
 • Bahadır Özkara, “Katılım Bankalarının Fon Toplama ile Fon Kullandırım İşlemleri ve Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, 2010, 174 s.
 • Ali Semih Aladağ, “Türkiye’de Bireysel Bankacılığın Katılım Bankalarındaki Gelişimi ve Bir Katılım Bankası Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010, 137 s.
 • Aziz Battal, “Katılım Bankalarında Kredilendirme, Maliyet ve Fiyatlama: Örnek Bir Uygulama”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2010, 155 s.
 • Ömer Kaya, “Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Türk Bankacılık Sistemi İçerisindeki Etkinliğinin Araştırılması”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010, 157 s.
 • Sedef Şen, “Türk Bankacılık Sistemi İçerisinde Katılım Bankacılığı’nın Yapısal Analizi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011, 167 s.
 • Muaz Güngören, “Katılım Bankalarında Alternatif Menkul Kıymet İhracının (Seküritizasyon) Yapısal Farklılık Gösteren Finansal Piyasalarda Uyum Modellemesi: SUKUK Örneği”, Doktora tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2011, 186 s.
 • Abdurrahman Çalık, “Tekâfül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2011, 108 s.
 • Ahmet Tayfur Akcan, “Faizsiz Bankacılık Sisteminin Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri: Türkiye’de Karşılaştırmalı Genel Durum Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Uşak Üniversitesi, 2012, 98 s.
 • Fırat Kınalı, “Faizsiz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 2012, 234 s.
 • Mehmet Levent Erdaş, “Katılım Bankalarının Kar Dağıtım Metodları ve Bankacılık Sektöründeki Yapısal Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012, 196 s.
 • Hamza Özkan, “Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması ve Muhasebe Uygulamaları”, Yüksek Lisans tezi, Niğde Üniversitesi, 2012, 419 s.
 • Halid Velid Baykara, “Katılım Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2012, 120 s.
 • Emre Uslucan, “Katılım Bankalarında Bireysel Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Katılım Bankaları Tercihinde Etkili Olan Faktörler”, Yüksek Lisans tezi, Atılım Üniversitesi, 2013, 88 s.
 • Muhammet Fatih Canbaz, “Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Kırklareli Üniversitesi, 2013, 126 s.
 • Bayram Kaya, “Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2013, 174 s.
 • Raci Kaya, “Türk Bankacılık Sisteminde Katılım Bankalarının Tercih Nedenleri ve Bir Araştırma”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2013, 183 s.
 • Aydoğan Okumuş, “Risk Sermayesi Oluşumunda Katılım Bankacılığının Rolü ve Etkisi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013, 152 s.
 • Mustafa Emin Gül, “Faizsiz Bankacılıkta Risklere Karşı Aktif ve Pasif Yönetimi: Türkiye Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, 2013, 149 s.
 • Fatih Çolak, “Katılım Bankacılığının Sektördeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013, 125 s.
 • Birol Birben, “Türk Katılım Bankacılığı Sektöründe Yeni Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Gelişimi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013, 149 s.
 • Suna Akten Çürük, “İslâmî Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 2013, 419 s.
 • Hasan Tat, “Katılım Bankacılığı (Faizsiz Bankacılık) Sistemi Türk Bankacılık Sistemine Kazandırdığı Ürünler, Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Gelişimi”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014, 100 s.
 • İsmet Güneş, “İslâm (Katılım) Bankalarının Sorunları ve Verimlilik Analizi: Türkiye-Malezya Örneği”, Yüksek Lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, 2014, 120 s.
 • Meltem Keskin, “Katılım Bankalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2014, 104 s.
 • Ahmet Tuhan, “Katılım Bankacılığı ve Türkiye Uygulamaları”, Yüksek Lisans tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2014, 108 s.
 • Kenan Özdemir, “Türk Katılım Bankaları İle Malezya İslâm Bankalarının Etkinlik, Verimlilik ve Performans Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, 2014, 113 s.
 • Ömer Kalav, “Kriz Sürecinde İşletmelerin Finansmanında Katılım Bankalarının Rolü ve Mevduat Bankaları ile Mukayesesi: Bir Uygulama”, Doktora tezi, Okan Üniversitesi, 2014, 126 s.
 • Ziya Can, “Finansal İstikrarsızlık ve Kriz: Faizsiz Finans bir Alternatif mi?”, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 2014, 147 s.

(3) Makale ve Tebliğ

 • Arif Ersoy, “Faizsiz Banka ve İşlemleri”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 1-17.
 • Remzi Fındıklı, “Faizsiz Kredileşme Sisteminde Genel Hizmetler”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 61-76.
 • Ali Erişen, “Faizsiz Banka Muhasebesi ve İşleyişi”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 159-170.
 • Süleyman Akdemir, “Faizsiz Bankanın Kuruluşu, Teşkilatlanması ve Yönetim Şekli”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 193-230.
 • İlhan Uludağ, “Uluslararası Sistem İçerisinde İslâm Bankacılığı”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 419-462.
 • Nazif Gürdoğan, “Özel Finans Kurumlarının Fonksiyon ve İşleyiş Mekanizması”, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, Orhan Oğuz (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1988, s. 165-173.
 • Adnan Büyükdeniz, “Potansiyel Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Özel Finans Kurumları Katılma Hesapları”, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, Orhan Oğuz (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1988, s. 174-182.
 • Barbaros Ceylan, “Finansal Kiralama ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar”, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, Orhan Oğuz (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1988, s. 212-228.
 • Adil Atasoy ve Ali Bardakoğlu, “Anonim Ortaklıklarının Finansmanında Yeni Bir Araç Olarak Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Konunun İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 491-522.
 • Yüksel Karaca, “İslâm Kalkınma Bankası (Kuruluş, İşleyiş ve Faaliyet Yapısı)”, Maliye Dergisi, 124 (1997), s. 39-46.
 • Mehmet Erkan, “Özel Finans Kurumlarınca Kullandırılan “Karz-ı Hasen” İçin Örtülü Kazanç İddiası İleri Sürülebilir mi?”, Vergi Dünyası, 20/230 (2000), s. 57-64.
 • İlhan Uludağ ve Saadet Tantan, “Resmi Olmayan (Informal) Risk Sermayesi”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 211-218.
 • Ekrem Pakdemirli, “Türkiye’de Faizsiz Finans Kurumlarının Kuruluş Serüveni”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 19-22.
 • Adnan Büyükdeniz, “Faizsiz Finans Kurumlarının Mali sistem İçindeki Yeri ve Çalışma Prensipleri”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 23- 28.
 • Nazım Ekren, “Değişen Çevre Koşulları ve Özel Finans Kurumları (Yeni Tercihler ve Stratejik Öncelikler)”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 29-62.
 • Ahmet Ertürk, “Tarihsel ve Toplumsal Bir Perspektiften Türkiye’de Faizsiz Finans Tecrübesi”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 139-148.
 • Sabahaddin Zaim, “Özel Finans Kurumlarının Sağlıklı Çalışabilmesi İçin Evvela İnsan Modelinin Oluşması Gerekir”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 163-176.
 • Mustafa Tosun, “Türk Mali Sisteminde Özel Finans Kurumları Deneyimi ve ÖFK’ların Türk Banka Sistemi İçindeki Yerleri Üzerine”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 177-190.
 • Mehmet Emin Özcan ve Temel Hazıroğlu, “Bankacılıkta Yeni Bir Boyut: Katılım Bankacılığı”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 191-196.
 • Ahmet Battal, “Yeni Bankalar Kanununa Göre Özel Finans Kurumlarının Hukukî Temeli ve Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 197-210.
 • Nihat Boz, “4389 Sayılı Bankalar Kanununun “Özel Finans Kurumlarına İlişkin Düzenlemesinin Hukukî Sonuçları”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 219-226.
 • Sabahaddin Zaim, “İktisadî ve Sosyal Kalkınmada Özel Finans Kurumlarının Yeri”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 2000, s. 249-256.
 • İsmail Doğanay, “Faizsiz Finans Kurumlarına Para Yatıranların Hukukî Durumları Nedir?”, Yaklaşım Dergisi, sy. 100 (2001), s. 37-40.
 • Murat Alışkan, “Özel Finans Kurumları Güvence Fonu“, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 60/1-2 (2002), s. 163-203.
 • Ercan Alptürk, “Özel Finans Kurumlarına Bir Bakış”, Yaklaşım Dergisi, sy. 135, 2004, s. 382-387.
 • Mustafa Semih Şahin, “Türkiye’de Faizsiz Bankacılığın Gelişimi ve Hizmet Kalitesi”, İslâmî Araştırmalar, 18/4 (2005), s. 423-429.
 • Asuman Turanboy, “Katılım Bankaları”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, 2006, s. 877-889.
 • Adem Anbar ve Lale Karabıyık, “Özel Finans Kurumlarında Kredi Riski Yönetimini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 8/30 (2006), s. 117-136.
 • Ersan Özgür, “Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/1 (2008), s. 147-160.
 • A. Cemil Ünal, “Mevduat Kabulü ve Katılım Bankaları”, Turgut Akıntürk’e Armağan, 2008, s. 821-843.
 • Abitter Özulucan ve Ali Deran, “Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/11 (2009), s. 85-108.
 • Mikail Altan, “Faizsiz Bankacılığın Temelleri”, İHAD, 16 (2010), s. 125-140.
 • Güran Yahyaoğlu ve Murat Korkmaz, “5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamına Göre Bankaların Kredi Sınırları ve Katılım Bankalarının Ticari ve Tüketici Kredilerinin İlgili Yasa Açısından Değerlendirilmesi”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sy. 75-76 (2010)
 • Sudi Apak ve Ali Faruk Açıkgöz, “Türkiye’de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1 (2011), s. 70-85.
 • Davut Pehlivanlı, “Dünya İslâmî Denetleme Kurulu Uygulamaları ile Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48/552 (2011), s. 59-66.
 • Nalân Ece, “Dünya’da ve Türk Bankacılık Sektöründe İslâm Bankalarının Gelişimi”, Akademik Bakış, 25 (2011).
 • Mustafa K. Yılmaz, “Türk Sermaye Piyasasında Faizsiz Yatırım Araçlarının Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Bir Bakış”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 49/563 (2012), s. 23-40.
 • Mustafa Yıldıran, “Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerinin Karşılaştırması”, Bütçe Dünyası, 1 (2011), s. 105-120.
 • Ahmet Battal, “Katılım Bankacılığının Yapısı ve İşlemleri”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10-12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 277-296.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

  Mail Bültenimize Abone Olun