Anasayfa Araştırma Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 2 – Sermaye ve Finansman, Faiz

Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 2 – Sermaye ve Finansman, Faiz

by

Editör Notu: Bu başlık altında Abdullah DURMUŞ, Necmeddin GÜNEY, Abdullah KOÇDOĞAN tarafından hazırlanan ve Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi tarafından yayınlanan Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü adlı çalışmadan alınan literatür taraması bölümlerinin, konularına göre ayrılmış bir şekilde peyderpey islamiktisadi.net okuyucularına sunulması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 2 başlığıyla bu haftaki bölümde Finans ana başlığı altında Sermaye ve Finansman, Faiz konularına yönelik literatür taraması yayınlanacaktır.

 1. Finans
  a- Sermaye ve Finansman
  i- Kitap ve Kitap Bölümü
 • HEYET, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, 549 s.
 • Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı Ekonomisinde Kalkınmanın Finansmanı”, İktisat ve Din, Mustafa Özel (ed.), İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 29-54.
 • Servet Bayındır, İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), İstanbul: Süleymaniye Vakfı, 2008, 200 s.
 • Abdurrahman Haçkalı, “Faiz, Kredi ve Finans İşlemleri”, Günümüz Fıkıh Problemleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2010, s. 176-195.
 • HEYET, İslâm Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, 359 s.
 • HEYET, Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (Konya, 27-28 Nisan 2012), ed. Halit Çalış, İstanbul: Ensar Neşriyat 2012, 536 s.ii- Tez
 • Muharrem Eminoğlu, “Osmanlı Tatbikatında Nakid Para Vakıfları ve Günümüz Ekonomisinde Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1996, 150 s.
 • Abdulkadir İlgen, “İslâm Ekonomisinde Tekelci Eğilimler”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 1998, 197 s.
 • Aytaç Aydın, “İslâm Hukuku Açısından Mali Piyasa ve Mali Piyasa Araçları”, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 2001, 578 s.
 • Hüsnü Çiftçi, “Factoring Uygulaması ve İslâm Hukukundaki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2002, 84 s.
 • Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2003, 109 s.
 • Ömer Faruk Habergetiren, “İslâm Hukukunda Sermaye ve Sermaye Hareketleri (Sermayenin oluşumu, birleşmesi ve bütünleşmesi)”, Doktora tezi, Harran Üniversitesi, 2005, 197 s.
 • Mesut Bayar, “İslâm Hukukunda Banka Kartları ve Kredi Kartları”, Yüksek Lisans tezi, Dicle Üniversitesi, 2007, 146 s.
 • Mehmet Akif Can, “Banka Kartlarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2007, 167 s.
 • Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazarî ve Tatbikî olarak Karz İşlemleri”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2007, 237 s.
 • Abdullah Koçdoğan, “Bir Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi ve İslâm Hukukundaki Yeri”, Yüksek Lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, 2008, 108 s.
 • Betül Aşar (Genç), “İslâm Hukuk Tarihinde Para Vakıfları ve Finansman Kaynağı Olarak Kullanılması”, Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2011, 74 s.

iii. Makale ve Tebliğ

 • Ahmet Tabakoğlu, “İslâm Ekonomisinde Emek ve Sermaye Kurumları”, İslâm’da Emek ve İşçi-İşveren Münasebetleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1986, s. 79-96.
 • Hamdi Döndüren, “İslâm’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri”, İslâmî Araştırmalar, 1/3 (1987), s. 56-70 (Ayrıca: Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV 1992, s. 183-216).
 • İbrahim Kanyılmaz, “İslâmîyet ve Finansman Teorisi”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat 1992, s. 21-67.
 • Hamdi Döndüren, “İslâm Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 153-228.
 • Hüner Şencan, “Günümüzde Banka, Faiz-Kredi Sorunları ve Müslümanca Tutum Arayışları”, Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1992, s. 217-231.
 • Celal Yeniçeri, “İslâm’da Kredi Kaynakları ve Veriliş Biçimi”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 239-252.
 • İbrahim Ural, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Bankacılık Türü İşlemler ve Finansman Meseleleri”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 255-302.
 • Beşir Hamitoğulları, “İslâm İktisadının Sermaye Birikimi Modeli ve Bankacılık Düzeni”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 354-398.
 • Hamdi Döndüren, “İslâm Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Kullanılma Yöntemleri”, İLAM Araştırma Dergisi, 1/2 (1996), s. 53-80
 • Hamdi Döndüren, “İslâm Hukukuna Göre Akdin Feshinden Doğan Tazminat, Rekabet, Reklam, Promosyon ve Acentelerin Temsil Yetkisi”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 106-138
 • Halil Günenç, “Faiz, Finans ve Borsa ile İlgili Bazı Meseleler”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 244-270.
 • Ali Şafak, “Mukayeseli Hukuk Açısından Factoring ve Komisyonculuk İşlemleri”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 663-699
 • Hamdi Döndüren, “16. Yüzyıl Kültürümüzde Finansman ve İstihdam Politikası”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/7 (1998), s. 59-76
 • Ahmet Tabakoğlu, “İslâm Dünyasında Para ve Bankacılık Tecrübesi”, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, İstanbul: Albaraka Türk Yayınları, 2000, s. 149-162.
 • Ahmet Yılmaz, “İslâm Hukukuna Göre Kredi Kartı”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8/2 (2001), s. 59-106.
 • Servet Bayındır, “Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (2001), s. 175-190.
 • Mehmet Bulut, “Osmanlılarda Ekonominin Finansmanı Meselesine Yeniden Genel Bir Bakış”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 18/4 (2005), s. 447-452.
 • Servet Bayındır, “Finansal Türev Varlıklar ve Bu Varlıklar Üzerine Yapılan Sözleşmelerin Fıkhî Tahlili”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2005), s. 51-73.
 • Servet Bayındır, “Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Usûl: İslâm Araştırmaları, 3 (2005), s. 139-157.
 • Mehmet Salih Kumaş, “Bir Finansman Yöntemi Olarak İş Ortaklığı Uygulaması: Mudârabe-Commenda Karşılaştırması”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/1 (2006), s. 369-385.
 • Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi İlişkilerinin Hukukî Boyutu”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, 3 (2007), s. 13-42.
 • İshak Emin Aktepe, “Kredi Kartı Sistemi ve İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10/1 (2010), s. 133-157
 • Murat Çizakça, “İstanbul Tütün Gümrüğü ve Modern İslâm Finans Sistemi”, Akademik Araştırmalar, 12/47-48 (2010-2011), s. 257-260.
 • Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi Temin Yöntemleri”, İslâm Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 9-56.
 • Abdullah Durmuş, “İslâm Hukuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri”, İslâm Hukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 57-109.
 • İshak Emin Aktepe, “Kredi Kartı İşlemlerinin Fıkhî Tahlili”, Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (Konya, 27-28 Nisan 2012), Halit Çalış (ed.), İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 373-386.
 • Servet Bayındır, “Kredi Piyasalarındaki Bazı Uygulamaların Fıkhî Durumuna İlişkin Değerlendirmeler”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10-12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 41-66.b- Faiz
  i- Kitap
 • HEYET, İslâm Hukukuna Göre Alışverişte Vade Farkı ve Kar Haddi, tsh. İsmail Kurt, göz. geç. Hayrettin Karaman, İstanbul: İSAV, 1978; 1987, 231 s.; 1990, 231 s.
 • Selman Başaran, Bütün Yönleriyle Faiz Hadisleri, Bursa: İlim ve Kültür, 1986, 96 s.
 • Süleyman Uludağ, İslâm’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, 290 s.; 1998, 344 s.; 2010, 333 s.
 • Ali Özek, Teşvik Kredileri ve Faiz, İstanbul: İlmi Neşriyat, 1991, 16 s.
 • İsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri, İzmir, Nil Yayınları, 1993, 429 s. (“İslâm İktisadında Faiz ve Çağımızda Ortaya Çıkan Problemler” başlıklı doktora tezinin yayımlanmış halidir.)
 • Mehmet Yazıcı, Faiz, İstanbul: Yaylım Yayıncılık, 1999, 236 s.
 • Sabri Orman, “Kur’an ve İktisat: Kredi ve Faiz Meselesine Makro-sistemik bir Yaklaşım”, İktisat Tarih ve Toplum, İstanbul: Küre, 2001, s. 161-176.
 • Hasip Asutay, Alım-Satım ve Faiz, Ankara: Lazer Ofset, 2002, 122 s.; İstanbul: Hacegan, 2003, 144 s.; 2005; 2009; 2011.,
 • Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, Riba-Faiz, İslâm ve Reel İktisat, Konya: Adal Ofset, 2003.
 • İsmail Mutlu, Faiz, İstanbul: Mutlu Yayıncılık, 2003, 401 s.
 • Sami Uslu, İslâm’da Faiz Yasağı ve Çağdaş Finans, İstanbul: Zafer Yayınları, 2005, 182 s.
 • Abdülaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz, İstanbul: Süleymaniye Vakfı, 2007, 367 s.
 • Fazıl Yozgat, Faizsiz Ekonomi: Sosyo-Ekonomik Yaklaşım, Ankara: Araştırma Yayınları, 2010, 336 s.
 • İshak Emin Aktepe, Faiz ve Finansman Hadisleri, İstanbul: Yedirenk, 2010, 224 s.; Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman, İstanbul: Hayat Yayınları, 2011, 213 s.ii- Tez
 • Alpaslan Alkış, “İslâm Hukukunda Faizin İlleti”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 1999, 151 s.
 • Ali Rıza Gül, “Tarihi Bağlamı Çerçevesinde Kur’an’da Riba Yasağı”, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2001, 339 s.
 • Hüseyin Baysa, “İslâm Hukukunda Ribânın İlleti”, Yüksek Lisans tezi, Harran Üniversitesi, 2004, 114 s.
 • Dursun Sarı, “Merfû Nitelikli Ribâ Hadislerinin Tahrîc ve Tenkîdi”, Yüksek Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, 2005, 90 s.
 • Abdülbaki Deniz, “İslâm Hukukunda İllet Kavramı ve Faizin İlleti”, Yüksek Lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, 2006, 163 s.
 • Abdil Karakuş, “İslâm Hukuku Kaynaklarındaki Faiz Kavramının Modern Ekonomi Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006, 82 s.
 • Abdurrahman Aydın, “Çağdaş Dönemde Ribâ Âyetlerinin Yorumu Sorunu”, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, 126 s.
 • Selim Çimen, “İslâm Hukukunda Faizin İlleti ile İlgili İhtilaflar”, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 2010, 171 s.
 • Hesna Serra Aksel, “Kur’an ve Sünnet’te Ticaret ve Faiz Kavramları”, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011, 99 s
 • Fatiha Yalçın (Bozbaş), “İslâm Hukukunda Daru’l-harbde Faiz Tartışmaları”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2013, 103 s.

iii. Makale ve Tebliğ

 • Osman Turan, “Selçuklu Türkiye’sinde Faizle Para İkrazına Dair Hukukî Bir Vesika”, Belleten, 16/62 (1952), Ankara, s. 251-260.
 • Coşkun Üçok, “Selçuk Türkiye’sinde Faizle Para İkrazına Dair Hukukî Bir Vesika Hakkında”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/1 (1953), s. 41-50.
 • Osman Turan, “Selçuklularda Faizle Para İkrazı Münasebetiyle Zoraki Bir Tenkit”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/1-2 (1955), s. 23-30.
 • Yusuf Z. Binatlı, “İslâm Hukukunun Ekonomik Alana Tesiri”, Eskişehir İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1/1 (1965), s. 141-149.
 • Yusuf Z. Binatlı, “Faiz ve İslâm Hukukunda Faiz”, Eskişehir İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2/1 (1966), s. 147-183.
 • Namık Zeki Aral, “Diyanet İşleri ve Faiz Meselesi”, Diyanet İlmi Dergi, 8/90-91 (1969), s. 362-365 [29 Nisan 1969 tarihli Türkiye İktisat gazetesinden alıntıdır].
 • Neşet Çağatay, “Osmanlı Devletinde Riba-Faiz Konusu, Para Vakıfları ve Bankacılık”, Vakıflar Dergisi, 9 (1971), s. 39-66.
 • Kemal Yaman, “Bankalarda Biriken Mevduat Faizleri ve Bunların Kullanılması”, Diyanet İlmi Dergi, 22/4 (1986), s. 11-15
 • Ali Sayı, “Faiz ve Faizin Tarihi Gelişimi”, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli: Faizsiz Kredileşme Sistemi, Ahmet Tabakoğlu, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1987, s. 19-36
 • Beşir Gözübenli, “İslâm’da Faiz Yasağı ve Paralı Ekonomi”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 78-96.
 • Mustafa Baktır, “İslâm Hukukunda Zaruret Hali ve Faiz İlişkisi”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 122-146.
 • Hamdi Döndüren, “İslâm Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 153-228.
 • Abdülaziz Bayındır, “Osmanlılarda Nazari ve Tatbiki olarak Faiz”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri (1986), İstanbul: Ensar Neşriyat, 1992, s. 316-339.
 • Hüner Şencan, “Günümüzde Banka, Faiz-Kredi Sorunları ve Müslümanca Tutum Arayışları”, Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1992, s. 217-231.
 • Erol Zeytinoğlu, “İslâm’da ve Diğer Sistemlerde Faiz”, Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1992, s. 91-116.
 • Mehmet Erkal, “Madeni Para, Banknot ve Kağıt Para Mübadelesinde Faiz”, Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1992, s. 161-182.
 • Abdülaziz Bayındır, “İslâm’da Faiz Mefhumu ve Unsurları”, Para, Faiz ve İslâm (1987), Sabri Orman, İsmail Kurt (eds.), İstanbul: İSAV, 1992, s. 117-143.
 • Hayreddin Karaman, “Alışverişte Vade Farkı”, İslâm Hukukuna Göre Alışverişte Vade Farkı ve Kar Haddi, tsh. İsmail Kurt, göz. geç. Hayrettin Karaman, İstanbul: İSAV – İlmi Neşriyat 1990, s. 13-38
 • Yunus Vehbi Yavuz, “‘İslâm’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış’ Adlı Kitap Üzerine Düşünceler”, İslâmî Araştırmalar, 5/3 (1991), s. 220-230.
 • Ahmet Onay, “İslâm Fıkhında Vâdeli Satış”, Diyanet İlmi Dergi, 29/2 (1993), s. 81-90
 • İsmail Özsoy, “Kredi Faizi: Kur’ân’a Göre Bir Değerlendirme”, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 2/3 (1994), s. 30-41
 • Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Faizin Devletçe Düzenlenmesi ve Kontrolü”, Güncel Konular Üzerine Makaleler, Ankara: TTK, 1994, 393 s.; 1997, 259 s
 • Orhan Çeker, “Mecelle’de Ele Alınmayan Üç Konu: Faiz Sarf ve Karz”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1994), s. 99-117 (Ayrıca: Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Vefatının 100. yılına Armağan (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), Ankara: TDV Yayınları, 1997, s. 343-361).
 • Ali Bakkal, “İslâm Hukukunda Para ve Fâiz Telâkkîsi Zâviyesinden Enflasyon Farkının Ödenmesi Problemi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1995), s. 45-80.
 • İrfan Yücel, “Vâdeli ve Taksitli Alış-Verişler Enflasyon ve Vâde Farkı”, Diyanet İlmi Dergi, 32/3 (1996), s. 3-20
 • Mustafa Baktır, “İslâm Hukukunda Zaruret Hali ve Faiz İlişkisi”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 748-759.
 • Beşir Gözübenli, “İslâm Borçlar Hukukuna Göre Vadeli Satışlar ve Selem I: Vadeli Satışlarda Vade Farkı Problemi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13 (1997), s. 5-20
 • Beşir Gözübenli, “İslâm Borçlar Hukukuna Göre Kredi İşlemlerinde Câri Olan Riba”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 607-659
 • Hayreddin Karaman, “Vade Farkı”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 762-777.
 • Rahmi Yaran, “Türk Hukukundaki Temerrüt Faizinin İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Mehmet Bayyiğit (ed.), Konya: Kombad Yayınları, 1997, s. 703-740.
 • Abdülaziz Bayındır, “Faizsiz Sistemde Ödemeyi Geciktiren Borçluya Uygulanacak Maddi Ceza”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2001), s. 51-70 (Ayrıca: İHAD, 16 (2010), s. 331-346).
 • Halim Işık, “Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz”, Marife, 6/1 (2006), s. 51-77.
 • Servet Bayındır, “Din ve Ülke Farklılığının Faizin Hükmüne Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (2006), s. 207-235.
 • Abdülaziz Beki, “‘Faizli İşlemin Enflasyon Altındaki Faizinin Caiz Olduğu’ Görüşüne Reddiye”, Avrupa İslâm Üniversitesi İslâm Araştırmaları Dergisi, 1/1 (2008), s. 128-136.
 • Süleyman Kaya, “17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza El-Aydınî’nin Bey‘u’l-Îne Risalesi”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 14/26 (2009), s. 97-112.
 • Hüseyin Esen, “Alacak-Borç İlişkileri ve Buna Bağlı Fıkhî Sorunlar”, Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (Konya, 27-28 Nisan 2012), Halit Çalış (ed.), İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 261-304 (Ayrıca: Hüseyin Esen, “İslâm Hukuku Açısından Borcun Geciktirilmesi Halinde Uygulanabilecek İşlemler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 36 (2012), s. 9-46).
 • İsmail Özsoy, “Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz”, Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri (Konya, 27-28 Nisan 2012), Halit Çalış (ed.), İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 75-132.
 • Mehmet Emin Özcan, “Bankacılık İşlemleri”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10-12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 67-74.
 • Oğuzhan Tan, “Ekonomik Realite Temelinde Fazlalık Ribası Üzerine Bir Değerlendirme”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10-12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 111-129.
 • Abdülaziz Bayındır, “Faizin Çerçevesi ve Faiz-Enflasyon İlişkisi”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – III (10-12 Aralık 2010), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013, s. 130-156.
 • Hasan Özer, “İbn Kemal ve ‘Riba’ adlı Risalesi”, İHAD, sy. 16 (2010), s. 157-186.
 • Nihat Dalgın, “Faiz Yasağıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar”, İHAD, sy. 16 (2010), s. 77-110.
 • Fatiha Bozbaş, “İslâm Hukukunda Dâru’l-Harbde Faiz Tartışmaları, İHAD, sy. 23 (2014), s. 173-198.
 • Şevket Pekdemir, “İslâm Hukuku Açısından Para Borçlarında Cezai Şart”, İHAD, sy. 23 (2014), s. 129-156.
 • Yakup Yüksel, “Müfessir Tahir b. Âşur (1879-1973)’un et-Tahrir ve’t-Tenvir Adlı Eserinde Rüşvet ve Faiz Yorumu”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV/7 (2015), s. 225-241.

***

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

  Mail Bültenimize Abone Olun