Karz-ı Hasen

İslam dini Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve yardımlaşmaya teşvik etmelerini istemiştir. Yardımlaşma, sosyal adalet ve kalkınma için önemli bir unsurdur. Bu bağlamda adalet ve kalınmayı...

İslam’da Muhasebe ve Hesap Verilebilirlik

İslam Dini Organizasyonlarında Muhasebe ve Hesap Verebilirlik Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, özellikle din temelli kuruluşlar, toplumda çok öncelerden beri önemli bir role sahip olmuşlardır. Faaliyetlerinin...

İslam’da Ticaretin Önemi: Medine Pazarı Örneği

İlk çağlardan itibaren ihtiyaçların karşılanması için alan ile satan, üreten ile tüketen farklı şekillerde ve ortamlarda birbirlerini bulmuşlar ve ticaret dediğimiz olguyu ortaya çıkarmışlardır....

İslam Ekonomisinde Tasarrufun Önemi

İslam Ekonomisinin Temel İlkeleri Tüm toplumların nihai hedefi insanlığın refahını sağlamaktır. Bu refahın sağlanmasında maddi koşulların ve hedeflerin gerçekleşmesini temel alan ekonomik sistemler zamanla başarısız...

Kamu Maliyesinin İslam İktisadıyla Zenginleştirilmesi Önerileri 1: İmam Ebu Yusuf Örneği

Şükrü Çağrı Çelik Kamu maliyesi; en temelde kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki ilişkilerin, usullerin ve esasların ortaya konulduğu, kamu gelirlerinin ve kamu harcamalarının etkinlik...

İslami Muhasebe Nedir?

Ayhan Yatbaz İslami muhasebe kavramına değinmeden önce muhasebe kavramı üzerinde durmakta yarar vardır. Böylelikle İslami muhasebenin muhasebe bilimi içerisindeki yeri ve önemi daha iyi anlaşılacaktır....

Türkiye’de İslam İktisadı Yayınlarının Kısa Bir Değerlendirmesi

Emrah Yağmurlu Yıllar önce Malezya’da bir değişim programı ile bulunduğum sırada, bir seminerde Türk bir hocamız bilginin İslamileştirilmesinden söz etmişti. İlk tepkim, hali hazırda bilgi...

Doğu Afrika’da İslam İktisadı Ve Finansının Tarihi Ve Gelişimi

Bu çalışma, Doğu Afrika’nın İslam iktisadını ve finansını benimsemek adına çıktığı yolculuğun izini sürmektedir. Çalışma, incelenen dört ülkeden her biri için bir İslam iktisadı...

Türkiye İslam İktisadı ve Finansı Kurumlar Haritası (1.2)

Melih Turan Her insanın farklı kişilikte nevi şahsına münhasır yaratılmasındaki hikmetlerden birisi tearüftür. İnsan kişiliğinde özgün olduğu gibi faaliyetlerinde, bir araya gelerek oluşturduğu kurumlarda farklı...

İslam Ansiklopedisinde İktisadi Maddeler

İslam iktisadı çalışmalarında, özellikle farklı İslami ilimlerden ayr ilim dallarından bu alana yönelenler için, ihtiyaç duyulan meselelerden biri bu ilim dalına yönelik geleneksel kavramlardır....