İktisat Okulları ve Ünlü İktisatçılar

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay’ın bu çalışması, iktisat tarihiyle iktisadi düşünceler tarihini bir araya getirmesinin ötesinde bu alanlarla siyasal düşünceler tarihi arasında da bağ kuran...

Mal Mülkiyet ve Piyasa

Bu eser, iktisat biliminin temel konusu olan mal, mülkiyet ve piyasa mefhumlarını hem İslam iktisadı hem de konvansiyonel iktisat perspektifinden incelemektedir. Mal, iktisadi hayatın...

Ekonominin Temelleri Ahlaki Bir Yaklaşım

Son yıllarda İslam iktisadı literatüründe kayda değer bir artış gözlenmektedir. Buna rağmen İslam iktisadını, ekonomi öğrencilerine standart bir şekilde sunacak güvenilir bir ders kitabına...

Doğu’da ve Batı’da Loncalar

Elinizdeki bu kitap lonca tarihini bütüncül bir bakış açısı ile anlayıp kavrama arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu incelenirken lonca kurumlarının ilk ortaya...

Merkez Bankaları ve Faizsiz Bankacılık

Ülkemizde katılım bankaları olarak bilinen faizsiz bankalar, insan ve üretim merkezli İslam iktisadının ilkelerine göre temellendirilmektedir. Faizsiz bankacılık sektörü, finansal kaynaklarını sembolik değerler ticaretinden...

İktisat Okulları ve Ünlü İktisatçılar

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay’ın bu çalışması, iktisat tarihiyle iktisadi düşünceler tarihini bir araya getirmesinin ötesinde bu alanlarla siyasal düşünceler tarihi arasında da bağ kuran...

İslam’da İktisat Nizamı

Kitap kapitalist iktisat nizamı ile komünizmin de içinde olduğu sosyalist iktisat nizamının yapısını, bu iki sistemin çürütülmesini, İslâm’ın iktisada ve iktisadi gayeye bakışını, mal edinilmesi,...

Evrimsel İktisat

Evrim konusundaki görüşleri ile bilim dünyasını derinden sarsan Charles Darwin, yalnızca doğa bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin gelişmesinde de etkili olmuştur. Darwin'in evrim ile ilgili...

Osmanlıdan Cumhuriyete İktisadi Düşüncenin Gelişimi: Liberal ve Milli İktisat Yaklaşımlarının Etkisi

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: KARL POLANYI’NİN İKTİSADIN İKİ TANIMI VE PİYASA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU 1.1. Polanyi’nin Büyük Dönüşüm Adlı Eserinin İçeriği 1.2. Büyük Dönüşüm Adlı Eserin Metodolojik...

İnsan Olmak Üzerine

İnsanın karakteri, kendi elleriyle kurduğu dünyanın gerektirdiği şeylerce yoğrulmuştur. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda orta sınıfın karakteri, güçlü sömürücü ve istifçi özellikler gösteriyordu....