Şeyhülislam Fetvaları Işığında Osmanlı’da İktisadi Hayat

XVIII. yüzyılda Osmanlı’nın iktisat anlayışının ve faaliyetlerinin incelendiği bu eserde Çatalcalı Ali Efendi, Feyzullah Efendi, Yenişehirli Abdullah Efendi, Dürrizâde Mehmed Ârif Efendi, Menteşzâde Abdürrahim...

İslam Hukuku Açısından Alacağın Zekâtı

Zekât, İslam dininin en temel ibadetlerinden biridir. Kur’ân’ın birçok ayetinde İslam’ın beş şartından biri olan namazla birlikte zikredilmiştir. Fakat günümüzde bu ibadetin îfâsı ile...

FAiZSiZ FiNANS KURULUŞLARI MUHASEBESi

 TEK DÜZEN HESAP PLANI VE AAOIFI STANDARTLARI ÇERÇEVESiNDE   Muhasebe, bordro ve diğer idari sistemler genellikle çıktı üretmek için kullanılan süreçlerdir. Kurumsallaşmış yapıya sahip işletmeler genellikle...

Büyüme ve Kalkınma Temelinde İslam İktisadının Fayda Risalesi

Büyüme kapitalist model içerisinde hayatın her alanında karşımıza çıkan en temel olgudur. Çünkü arz üzerine kurulu model sürdürülebilirliğini büyümeye endekslemiştir. Sistemin kapitalist kodlarını yaymak...

Eğitimde Ahlak İlkeleri

John Dewey, 19. yüzyılın ikinci 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Amerika'lı bir filozoftur.  Charles Sanders Peirce ve William James'ın görüşlerinin bir sentezini yapmış olan...

İslam Düşünce Gelenekleri

Kadim düşünce mirasının bugünle irtibatını kuracak şekilde yeniden yorumlanması, hiç şüphesiz öncelikle onun anlaşılması ile mümkün. O anlam birlikteliğinin sağlanamadığı her çaba, kaçınılmaz olarak...

Soruların Peşinde

Soru sormak insanlığın mukavvim bir unsurudur... İnsanın mâcerâsı bir soruyla başladı; soru ile muhatap alındık; mesul ve mükellef kılındık. İnsan da bir sorudur; henüz...

İslam Ticaret Hukuku Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Opsiyonların Analizi

Vadeli iş­lemler, bugün uygulanan ­şekliyle İslam hukuk kurallarının meydana geldiği klasik dönemde var olmayan, modern sistemin ortaya koyduğu bir üründür. Konuya ilgi duyan araştırmacılar...

İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar

İnsanlık tarihinin belki de en hızlı dönüşümlerinin yaşandığı günümüzde karşı karşıya kaldığımız sorunlar; halihazırdaki kazanımların korunması ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sürecinin...

İslam ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi

Avrupa merkezciliğinin ortaya çıkardığı ve bizi ilgilendiren en önemli netice , Müslümanları ve İslam medeniyetini tarih yazarlığı marifetiyle yok etmek olmuştur. Medeniyet hem her...