Ahlak ve Mutluluk Eğitiminde Bir Kilometre Taşı: İbn Miskeveyh

Tam adı, Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya‘kūb b. Miskeveyh el-Hâzin (v. 1030) olan İbn Miskeveyh, ahlak alimi, tarihçi ve filozoftur. Ebu Hamid el-Gazzali’den hemen (d....

Kavramların Önemi / Mefhumla ve Lafızla Düşünmek

Medeniyet dediğimiz şey sabit ve değişkenin sentezidir. Dolayısıyla çıkış noktamız tarihi tecrübemizin kendisidir.Eğer bu tecrübemizi bilirsek ve bunu insanlığın tecrübesinin bir parçası olarak da...

Bir Politik-Ekonomi Olarak İslam İktisadının İmkânı

Modern iktisat düşüncesi 18. yüzyılda ortaya çıkan yazınla başlatılmış olsa da başta eski Yunan devletlerinden beri hem devletlerin hem de ilim adamlarının gündeminde olmuştur....

Osmanlı’da Ulemâ

İslam tarihinde ulemanın fonksiyonu süreç içerisinde farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıkları Osmanlı Devleti tecrübesi özelinde ele alan Abdurrahman Atçıl, bürokrasi ve ulema sınıfı arasındaki ayrımları...

Salgın Sonrası Küreselleşme ve Serbest Ticaretin Geleceği

Küresel sağlık krizi karşısında devletler, salgının yayılmasını durdurmak ya da en azından yavaşlatmak amacıyla birtakım sağlık tedbirlerine başvurdular. Bu sağlık tedbirleri, sınır kapılarının kapatıldığı,...

Ne tür bir dünyada yaşıyoruz: Dokü-medya Devrimi

Ben çocukken insanlar, kapitalizmin kendi çelişkilerinin ağırlığıyla ve komünizmin pek yakında çıkıp gelişiyle çökmek üzere olduğundan söz edip duruyordu. Sürekli tekrarlanan bu ilan mesihçi...

Kadim Müslüman Zihnin Teşekkülü Üzerine: Farabi’nin Eleştirel Yaklaşımı Hakkında Değerlendirmeler

Din ile felsefe ve bilim ilişkileri üzerindeki tartışmalar görece verimsiz alanlardan birini teşkil eder. En iyisi hiç okumamak diye akla gelir. Hâlihazırda genişlemeyi sürdüren...

Osmanlı’nın Batılılaşma Hareketleri

İhmal Edilebilir Nasihatler’in bu bölümünde Süleyman Seyfi Öğün, Batı’da merkezin değişimini ve Osmanlı’nın ‘Batı’ya bakışını ele alıyor. Modern devlet ile İmparatorluğun iktisadi zihniyeti arasındaki...

Marx ve Felsefenin Dönüşümü

Marx’ın 1800’lerin ortalarına kadar özgürlük, özel mülkiyet, yabancılaşma, siyasal iktisat, bürokrasi, dini varoluş biçimleri, piyasa ve daha birçok konuda yazdıkları, “eleştirel yaklaşım” olarak bilinen...

Nedir Bu Kültürel İktidar?

2500 yıllık Batı dünyasında kültür kavramı neye karşılık gelmektedir? Kültür kavramının yaygınlık kazanmasının 19. Yüzyıl sanayi devrimine denk gelmesi bir tesadüften mi ibaretti? ‘Kültürel...