Postmodern Ekonomi

Nasıl ki “modern mimari Missouri, St.Louis’de 15 Temmuz 1972, yaklaşık saat 15:32’de, ünlü Pruitt-Igoe projesi uyarınca inşa edilmiş olan birkaç blok dinamitlenerek son bir...

İktisat Ve Yöntem

Elinizdeki kitap, "çağdaş" bilim ve bilimsel yöntem tartışmaları bağlamında, iktisat ve yöntem sorunlarına bir çerçeve sunma denemesidir. ~Yazar, iktisatta yöntem tartışmalarının giderek katlanan bir...

İktisat Okulları ve Ünlü İktisatçılar

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay’ın bu çalışması, iktisat tarihiyle iktisadi düşünceler tarihini bir araya getirmesinin ötesinde bu alanlarla siyasal düşünceler tarihi arasında da bağ kuran...

İktisat-Felsefe Hattında Bir Değerlendirme: ‘İktisadı Felsefeyle Düşünmek’

Ozan İşler & Feridun Yılmaz, İktisat-Felsefe Hattında Bir Değerlendirme: ‘İktisadı Felsefeyle Düşünmek’, İstanbul, İletişim Yayınları, 228 s. Disiplininin şartlandırmalarıyla olgulara yaklaşmayı kaçınılmaz bir mesleki reflekse...

Kurumsal İktisat, Teknoloji ve Ekonomik Performans

Pre-modern toplumlarda iktisadi gelişme, genellikle kapitalizmin ve sanayileşmenin etkisi anlamında dar bir çerçevede ele alınmaktaydı. Günümüzün modern perspektifiyle bakıldığında, iktisadi gelişmişlik açısından geride kalan...

Mal Mülkiyet ve Piyasa

Bu eser, iktisat biliminin temel konusu olan mal, mülkiyet ve piyasa mefhumlarını hem İslam iktisadı hem de konvansiyonel iktisat perspektifinden incelemektedir. Mal, iktisadi hayatın...

Aklın Yolu da Bir Değildir

Alev Alatlı, “Aklın Yolu da Bir Değildir...”, Ankara: Destek Yayınları, 2009, 168 s. Her paradigmanın kendine has bir kozmoloji, geometri ve mantık anlayışı vardır. 17....

Ekonominin Temelleri Ahlaki Bir Yaklaşım

Son yıllarda İslam iktisadı literatüründe kayda değer bir artış gözlenmektedir. Buna rağmen İslam iktisadını, ekonomi öğrencilerine standart bir şekilde sunacak güvenilir bir ders kitabına...

Doğu’da ve Batı’da Loncalar

Elinizdeki bu kitap lonca tarihini bütüncül bir bakış açısı ile anlayıp kavrama arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu incelenirken lonca kurumlarının ilk ortaya...

Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş

“Gün gelir hakikate giden yola barikatlar kurulur. Bu defa sorulan soru şudur: ‘Ne yapmalı?’ Önce niyet edeceğiz, ardından kalbin sesine uyarak sonsuzluğa yöneleceğiz. Üç hakîmin...