İslam İktisadında Emek Raporu

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’ın hazırladığı raporların onuncusu yayımlandı. Raporda Kırklareli Üniversitesi’nden Taha Eğri, asgari ücret ve istihdam konusunu ele alırken İstanbul Üniversitesi’nden Sayım Yorğun İslam ülkelerindesendikal haklar ve bu alanda yaşanan sıkıntıları irdeledi.

Rapor iki bölümden oluşuyor. “Asgari Ücret ve İstihdam: OECD Ülkeleri İçin Panel Zaman Serisi Yaklaşımı” başlıklı ilk bölümde Taha Eğri, OECD ülkelerinde asgari ücretin istihdam üzerindeki etkisini analiz ediyor. Çalışmada 1997-2017 dönemi için panel zaman serisi yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde hem model hem de ülke düzeyinde katsayılar tespit ediliyor.

Klasik iktisadi düşüncenin piyasa şartları altında belirlenmesi gerektiğini iddia ettiği ücretin zaman içerisinde emek kesimini aşırı yoksullaştırdığının görülmesiyle asgari ücret uygulamaları farklı ülkelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak asgari ücret uygulamalarının piyasa üzerine ne tür etkileri olacağı hakkındaki tartışmalar ise hâlen devam etmektedir. Çalışma bu tartışmaların yanısıra farklı ekonomik anlayışların asgari ücrete bakışını değerlendiriyor.

Rapordaki ikinci çalışma ise “İslam Ülkelerinde Sendikal Haklar ve Yaşanan Sorunlar” başlığını taşıyor. Sayım Yorğun tarafından hazırlanan çalışmada İslam dünyasındaki sendikal haklar ve bu haklarla ilgili uygulamalar inceleniyor. İşçi-İşveren ilişkileri söz konusu olduğunda, çalışanların işverenle eşit olmadığı ve hukuki olarak eşitliğe sahip olsa da, her zaman sınırlı fırsatlara sahip oldukları ve hatta fırsatların yokluğu nedeniyle işverenlerin şartlarını kabul ettikleri bir gerçektir. Bu nedenle sendikal haklar; ekonomiyi bozan, gelişmeyi engelleyen, çatışma yaratan haklar değildir. Sendikal haklar; işyerinde barışı sağlayan, sosyal adaletin gerçekleşmesine yardım eden, adil gelir bölüşümüne fırsat veren, iktisadi ve sosyal dengeyi sağlayan haklardır.

Rapor için tıklayınız.