Zekât çalışmaları için kaynakça

Melih Turan

Daha önce tezimiz için hazırladığımız zekât ile ilgili kitapları araştırmacılar için derledik. Genel Çalışmalar, Zekât Hukuku, Zekât Uygulamaları ve Dolaylı Çalışmalar olarak tasnif ettiğimiz 81 adet kitap ve makale mevcut. Bunlar arasında çoğu Türkçe olmasına karşın İngilizce kaynaklar da bulunuyor. Tam olarak bütün zekât çalışmalarının burada olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak genel anlamda bu listenin kapsayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Eksiklikleri tamamlamak için geri bildirimler bizim için mutlaka yararlı olacaktır.

Genel Çalışmalar

 1. Certel, Hüseyin. “Psiko-Sosyal Açıdan Zekât”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi. 13, 1997, ss. 347-359.
 2. Demir, Şehmus. “Kur’an’da Zekât Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Sayı. 28, 2007.
 3. Erkal, Mehmet. Zekât Bilgi ve Uygulama. İstanbul: Marmara Üniversitesi İFAV Yayınları, 2008.
 4. Erkal,  Mehmet. “Zekât”,  TDV İslam Ansiklopedisi. C.44, İstanbul, 2013, ss. 197-207.
 5. Gazali, İmam. Zekâtın Sırları ve Fazileti. Harun Ünal (çev.). İstanbul: Çelik Yayınevi, 2014.
 6. Günay, Mehmet. Zekât Kitabı. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.
 7. İbn Arabi. Zekâtın Sırları (Fütuhat-ı Mekkiye). Ekrem Demirli (çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık, 2015.
 8. “Kur’an-ı Kerim’de Geçen Zekât Ayetleri ve Mealleri”, http://islamiktisadi.net/index.php/2016/12/11/kuran-i-kerimde-gecen-zekât-ayetleri-mealleri/
 9. Samed, Abdus ve Lowell M. Glenn. “Zekâtın Gelişimi ve Monoteist Dinlerde Zekâtın Kapsamı”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Faruk Özdemir (çev.). S. 3, 2013, ss. 251-272.
 10. Salihoğlu,  Mahmut. “Zekât (Diğer Dinlerde) ”,  TDV İslam Ansiklopedisi. C. 44, İstanbul: 2013,  ss. 207-209.
 11. Sülün, Murat. “Kur’an’da Zekâtın Kavramsal Çerçevesi “, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. İstanbul: İSAV, 2007.
 12. Yazgan, Turan. Sosyal Güvenlik Açısından Zekât. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1987.

 

Zekât Hukuku

 1. Akyüz, Vecdi. Zekât. İstanbul: İz Yayıncılık, 2006.
 2. Ebu Ubeyd. Kitab-ul Emval. Cemaleddin Saylık (çev.). İstanbul: Düşünce Yayınları, 1981.
 3. Ebu Yusuf. Kitabu’l-Haraç. Ali Özek (çev.). İstanbul: Hisar Yayınevi, 1973.
 4. Ebu Zehra, M. ve Osman Şekerci. Uygulamalı Zekât Hukuku. Çanakkale: Çanakkale Seramik Fabrikaları Kültür ve Araştırma Hizmetleri, 1978.
 5. Erkal, Mehmet. İslam’ın Erken Döneminde Vergi Hukuku Uygulamaları. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
 6. Hamidullah, Muhammed. El-Vesaiku’s-Siyasiyye Hz. Peygamber Döneminin Siyasi-İdari Belgeleri. Vecdi Akyüz (çev.). İstanbul: Kitabevi, 1997.
 7. Kardavi, Yusuf. İslam Hukukunda Zekât Cilt 1-2 (Fıkhu’z-Zekât). İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1984.
 8. Kavak, Özgür. “Klasik Fıkıh Literatüründe Zekât-Devlet İlişkisi”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 9. Keskin, Mehmet, Yaşar Yiğit ve İsmail Karagöz. Zekât İlmihali. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013.
 10. Nazir, Khalid. The Zakat Law. Islamabad: Ammar Publications, 2002.
 11. Tuğ, Salih. İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1984. 

Zekât Uygulamaları

 1. Abdullah, Rose. Zakat Management in Brunei Darussalam. Brunei: Universiti Islam Sultan Sharif Ali, 2012.
 2. Aksu, Ali. “Abbasiler Döneminde Zekât Uygulaması”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 3. Apak, Adem. Emeviler Döneminde Zekât Uygulamaları, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 4. Boynukalın, Mehmet. “Zekâtın Toplanması ve Dağıtımı İlk Kurumsal Tecrübeler”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017, ss. 91-113.
 5. Cici, Recep. “Günümüzde İslam Ülkelerinde Zekâtın Kurumsallaştırılması Çabaları”, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. İstanbul: İSAV,
 6. Demirhan, Yahya. “Hz. Peygamber Döneminde Zekâtın Toplanmasında İzlenen Yol”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi SBE, 2006.
 7. Genç, Mehmet. “İktisadî Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 8. Güman, Osman. “Zekât Nisab Değerlerinin Güncellenmesi”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 9. Kaya, Süleyman. “Fıkhî Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 10. Köse, Hızır Murat. “Siyaset Literatürü ve Zekât İlişkisi”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 11. Orman, Sabri. “Zekât Teşkilatlanması üzerine Bazı Genel Düşünceler”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 12. Özek, Ali, Hayreddin Karaman, M. Akif Aydın ve Mehmet Erkal. İbadet ve Müessese Olarak Zekât. İstanbul: İSAV Yayınları, 1984.
 13. Sarif, Suhaili. “Income Generation Through Zakat: The Islamization Impact On Malaysian Religious Institution”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Edinburgh, 2013.
 14. Şensoy, Necdet. “Çağdaş Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Zekât Malezya Zekât Sandığı Örneği”, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. İstanbul: İSAV, 2007, ss. 85-114.
 15. Tuğ, Salih. “Zekâtın yeniden merkezileşmesi”, İslam Medeniyeti Dergisi. İstanbul: İrfan Matbaası, 1973.
 16. Yavuz, Ayşe. “Hz. Peygamber’in Zekât Memuru Olarak Görevlendirdiği Sahabiler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE, 2011.
 17. Yavuz, Yunus Vehbi. İslam’da Zekât Müessesesi. İstanbul: Feyiz Yayınları, 2008.
 18. Yücel, Fatih. “Türkiye’de Güncel Zekât Problemleri”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.

 

Zekât ve İktisat

 1. Beşer, “Zekâtın Masarifi ve Sosyal Güvenlik”, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. İstanbul: İSAV, 2007, ss.159-188.
 2. Bilen, Mahmut. “Küresel Servet Eşitsizliği: Piyasa veya Devlet Eksenli Çözümde İslam Ekonomisinin Konumu”. Türkiye İslam İktisadı Dergisi. Cilt. 3, Sayı. 1, Şubat 2016, ss.17-35.
 3. Dumlu, Emrullah. “İslam’ın İlk Dönemlerindeki Uygulamalar Ekseninde Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 33, 2010, ss. 91-116.
 4. Efe, Adem .”Mehmed Şerefeddin’in Hikmet Gazetesinde Yayımlanan ‘Sosyalistler ve Bizdeki Zekât’ Unvanlı Makalesi Münasebetiyle”, Muhafazakar Düşünce Dergisi. S. 27, 2011, ss. 143-152.
 5. Powell, Russell. “Zakat: Drawing Insights For Legal Theory And Economic Policy From Islamic Jurisprudence”, University of Pittsburgh Tax Review. Vol. 7. No. 43, 2009.
 6. Tabakoğlu, Ahmet ve Melih Turan. “Türkiye’de Zekât Potansiyelinin Yeniden Tespiti”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 7. Turan, Melih. Zekât Politikası: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım. İstanbul: Mevsimler Kitap, 2018.
 8. “Zekâtın Çarpan Etkisi”, http://islamiktisadi.net/index.php/2017/03/08/zekâtin-carpan-etkisi/

 

Dolaylı Çalışmalar

 1. Atılgan, Ahmet. İslam’ın Ekonomik Politikaları. İstanbul: Nesil Yayınları, 1996.
 2. Atılgan, Ahmet. Neo-Liberal Dönemde Sosyal Güvenlik. İstanbul: Beta Yayınları, 2016.
 3. Beşer, Faruk. İslam’da Sosyal Güvenlik. İstanbul: Nun Yayıncılık, 2016.
 4. Döndüren, Hamdi. İslam İlmihali. İstanbul: Erkam Yayınları, 2004.
 5. El-Isfahani,  Ragıb. Müfredat Kur’an Kavramları Sözlüğü. Abdulbaki Güneş ve Mehmet Yolcu (çev.). İstanbul: Çıra Yayınları, 2012.
 6. El-Kudat, Zekeriyya Muhammed. “Hz. Peygamber Dönemi’nde Beytü’l-mâl”. Mehmet Nuri Güler (çev.). Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa 1996, Sayı. 2, ss. 215-249.
 7. En-Nedvi, Ebu’l Hasen Ali. Rahmet Peygamberi. Abdülkerim Özaydın (çev.). İstanbul: İz Yayıncılık, 2016.
 8. Erkal, Mehmet. “Beytülmâl”, TDV İslam Ansiklopedisi. C.6, İstanbul: 1994,   ss. 90-94.
 9. Hamidullah, Muhammed. Modern İktisat ve İslam. Salih Tuğ (çev.). İstanbul: Yağmur Yayınları, 1963.
 10. Hamidullah, Muhammed. İslam Peygamberi. Mehmet Yazgan (çev.). İstanbul: Kitabevi, 1997.
 11. Hamidullah, Muhammed. İslam Müesseselerine Giriş. İstanbul: Beyan Yayınları, 2013.
 12. Hazıroğlu, Temel. Katılım Ekonomisi. İstanbul: İz Yayıncılık, 2017.
 13. Ali. Nehcü’l-Belağa. Eş-Şerif Er-Radi (drl.). Adnan Demircan (çev.). İstanbul: Beyan Yayınları, 2006.
 14. İbn Haldun. Mukaddime. Süleyman Uludağ (çev.). İstanbul: Dergah Yayınları, 2016.
 15. Kallek, İslam İktisat Düşüncesi Tarihi. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
 16. Kallek, Cengiz. Sosyal Servet: İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.
 17. Karakoç, Sezai. İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü. İstanbul: Diriliş Yayınları, 2015.
 18. Kutub, Seyyid. İslam’da Sosyal Adalet. İstanbul: Beka Yayınları, 2015.
 19. Madi, İpek. “Homo Economıcus’u Doyumsuzluk-“Açgözlülük” Aksiyomunun Semavi Dinler Perspektifinden Değerlendirmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C. 14. Sayı. 53, 2015.
 20. Ocak, Sümeyra. “Erken Devir İslam Mimarisinde Beytu’l-Mal (Hazine) Binaları “, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 21. Orman, Sabri. İktisat, Tarih ve Toplum. İstanbul: Küre Yayınları, 2016.
 22. Orman, Sabri. İslamî İktisat, Değerler ve Modernleşme Üzerine. İstanbul: İnsan Yayınları, 2014.
 23. Soylu, Ali. Kur’an’da Servet Dağılımı. İstanbul: Pınar Yayınları, 2003.
 24. Sudi, Süleyman. Defter-i Muktesid (Osmanlıda Vergi Düzeni). Mehmet Ali Ünal (haz.), Isparta: Fakülte Kitabevi, 2008.
 25. Şeker, Cihat. “Yahudilikte Sadaka”, Marife Dergisi. 2014, ss. 83-104.
 26. Tabakoğlu, Ahmet. “Bir İlim Olarak İslâm İktisadı”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. Sayı. 16. Ekim 2010.
 27. Tabakoğlu, Ahmet. “İslam İktisadı Metodolojisi”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi 1. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 28. Tabakoğlu, Ahmet. İslam İktisadı Toplu Makaleler II. İstanbul: Kitabevi, 2005.
 29. Tabakoğlu, Ahmet. “İslam İktisadı ve Modern Kapitalizm”, Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı. Ankara: Konrad Adenauer Stiftung, 2011, ss. 91-134.
 30. Tabakoğlu, Ahmet. İslam İktisadına Giriş. İstanbul: Dergah Yayınları, 2013.
 31. TÜSEV. Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması. 2016, http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/turkiyede_bireysel_bagiscilik_ve_hayirseverlik.pdf  (25 Mayıs 2017).
 32. Yeniçeri, Celal. İslam’da Devlet Bütçesi. İstanbul: Şamil Yayınevi, 1984.