İLEM İhtisas ve İKAM’dan Bahar Döneminde 2 Yeni İslam İktisadı Dersi

İhtisas Programı, çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan İLEM’in, lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uyguladığı çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve üretkenliğin artırılmasıdır. 6 yıldır devam eden ihtisas çalışmaları kapsamında çok sayıda ders, okuma grubu, atölye ve yayın gerçekleştirilmektedir.

2018 bahar döneminde İKAM ve İLEM İhtisas işbirliği ile  İslam iktisadı bağlamında “İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar” ve “Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde İktisadi Kurumlar” başlıklı 2 yeni ders açılacaktır. İhtisas programı başvuruları için son gün 24 Şubat. Derslere ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar

Hoca: Zeyneb Hafsa Orhan Gün ve Saat: Çarşamba, 19.30 / 14 Mart – 18 Nisan 2018 (6 Hafta)

*Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir.

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferansı’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının şu temel unsurlarını belli başlı okuma parçaları üzerinden tartışmaya açmaktadır; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Dersin amacı kapsamında tartışılması planlanan konular şunlardır; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümle birlikte modern İslam ekonomisinin oluşumunun ve bugün geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konulması.  Buraya kadar sayılan altı temel konu hakkındaki bilgiler, dersin ilk kısmında ana hatlarıyla paylaşılmış olmakla birlikte derse ikinci kısımdan devam etmek isteyenler için herhangi bir kopukluk söz konusu olmayacaktır. Zira ilgili konularda yeni okumalar üzerinden tartışmalar yürütülecektir. Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durum ile muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

 

Program İçeriği

1. hafta Mantık
2. hafta Fıkıh
3. hafta Tarih
4. hafta İktisadın Dönüşümü/Modern İktisat
5. hafta Metodoloji
6. hafta Türkiye’de İslam iktisadı

 

Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde İktisadi Kurumlar

Hoca: Faruk Bal Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)

*Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. 

Bu derste Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde Arap Yarımadası’nda ticaret ve ticari kurumlar ele alınacaktır. Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi, birçok bakımdan öncesinden kopuş ve yeni bir başlangıç olması açısından dikkat çekmektedir. İslam’ın iktisadi alana taalluk eden bütün kurumları bu dönemde neşet etmiş ve gelişmeye başlamıştır. Sonraki asırlarda yapılan düzenlemeler her zaman bu ilk dönemi referans alarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu derste önce İslam’ın insan ve dünya algısı ile buna bağlı olarak iktisadi hayata bakışı sorgulanacaktır. Kurumların oluşumu ve gelişiminin net olarak anlaşılabilmesi maksadı ile İslam’ın ortaya çıktığı coğrafya ele alınacak, ardından coğrafi koşulların iktisadi kurumların gelişmesindeki etkisi incelenecektir. Derste İslam ticari ve iktisadi kurumları, İslam öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylece değişimin boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

 

Program İçeriği

1. hafta Arap Yarımadası’nın coğrafyası
2. hafta Ticaretin dini, iktisadi ve sosyal boyutları: İslam ve iktisadi hayat
3. hafta Ticaretin dini, iktisadi ve sosyal boyutları: İslam’ın ilk yıllarında ticari düzenlemeler
4. hafta Ticaret yolları ve taşımacılık
5. hafta Ticaret yolları ve taşımacılık
6. hafta Para, kredi ve faiz
7. hafta Para, kredi ve faiz
8. hafta Ortaklıklar

 

Başvuru için tıklayınız.