İslam Ekonomisi ve Finansı Kitap Listesi (Güncel)

Zeyneb Hafsa Orhan1Açık öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi (tam burslu) bölümünde tamamlamıştır. İsveç Enstitüsü burslusu olarak 2006’da İsveç’te yüksek lisansa başlayıp 2008’de Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden (tezli) mezun olmuştur. 2008’de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde başladığı ekonomi doktorasını İslami bankacılıktaki kar-zarar ortaklığı enstrümanlarının risk analizine dair hazırladığı doktora teziyle 2012 kasımında tamamlamıştır. Yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübesinin ardından döndüğü Türkiye’de 2015 ocağından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Halihazırda İslam Ekonomisi ve Finans bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.
E-mail: hafsa.orhan@izu.edu.tr
’nın İslam iktisadı ve finansı ile ilgilenenler için hazırlamış olduğu kitap listesini siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz.

Not: Liste güncellenerek devam edecektir.

İlgililer için İslam ekonomisi ve finansı hakkında kitap listesi:

Her türlü konuyla ilgilenenler için olduğu gibi bu alanda ilerleyecek olanlar için de temellerden biri mantık ve düşünme yapısıdır.

Mantık ve düşünce yapısını geliştirmeye yönelik eserler:

Klasikler

 • Platon, Sokrates’in Savunması
 • Epiktetos, Düşünceler ve Sohbetler
 • Aristotles, Nicomachean Ethics
 • Rene Descartes, Discourse on Method and Meditations on First Philosophy
 • Spinoza, Etika
 • Immanuel Kant, Ahlakın Metafizik Temelleri
 • David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme

Felsefeye giriş niteliğindeki okumalar:

 • B. Woodhouse, A Preface to Philosophy
 • Louis P. Pojman, Philosophy: The Quest for Truth
 • Bertrand Russell, Felsefenin Problemleri

Bilim felsefesi:

 • Gottlob Frege, The Foundations of Arithmetic
 • Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery
 • Jurgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine
 • Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği
 • Noam Chomsky, Marcus Raskin, Bilim ve Postmodernizm Tartışmaları: Postmodernizm ve Rasyonalite
 • M. Bochenski, Felsefece Düşünmenin Yolları
 • Standen, Bilim Kutsal bir İnektir
 • Pierre Bourdieu, Bilimin toplumsal kullanımları&bilimsel alanine klinik bir sosyolojisi için, 2013, Heretik Yay.
 • Pierre Bourdieu, Akademik aklın eleştirisi&Pascalca düşünme çabaları, 2016, Metis Yay.

İslam, bilim/bilgi ve felsefe:

 • İslam felsefesine bir katkı, Muhammed İkbal, 1995, İnsan Yay.
 • Anahatlarıyla İslam felsefesi, Necip Taylan, 2016, Ensar Neşriyat
 • İslam felsefesi tarihi 1-2, Henry Corbin, 2013, İletişim Yay.
 • İslam ve felsefe, Şahin Filiz, 2014, Say Yay.
 • Allah, felsefe ve bilim, Caner Taslaman ve Enis Doko (ed.), İstanbul Yay.
 • İbn-i Sina’da Bilgi Teorisi, Bilal Kuşpınar, 2001, Milli Eğitim Basımevi.
 • Bilginin İslamileştirilmesi, Alparslan Açıkgenç, 1998, Nesil Yay.
 • +İhsan Fazlıoğlu eserleri

İktisat felsefesi:

 • Bilim felsefesi ışığında iktisat metodolojisi, Ö. B. Kaymakçı, 2013, Ötüken Neşriyat.
 • İktisat felsefesi ve belirsizlik, Dinç Alada, 2000, Bağlam Yay.
 • Rasyonalite&iktisat özelinde bir tartışma, Feridun Yılmaz, 2009, Paradigma Yay.
 • İktisadı felsefeyle düşünmek, 2011, İletişim Yay.

Doğrudan konuyla ilgili okumalara geçmeden önce konvansiyonel iktisat bilgisi eksik olanlar için okumalar şunlardır:

Konvansiyonel iktisada dair genel bilgi veren okumalar:

İngilizce

 • Principles of Economics (Case&Fair&Oster), 2011, Pearson Series in Economics.
 • Economics with Islamic Orientation (Z. Hasan), 2015, Oxford University Press.2Bu kitap, iktisada giriş anlamında bir kitaba İslami açıdan bakış açısıyla yaklaşmaya çalışan ender örnek bir eserdir.

Türkçe

 • İktisat Düşünürleri (Robert Heilbroner), 2003, Dost Kitabevi.
 • İktisadi Düşünce Tarihi (E. K. Hunt), 2005, Dost Kitabevi.
 • Ekonominin İlkeleri (Oster, Fair&Case), 2010, Palme Yay.
 • Mikro iktisat (Krugman&Wells), 2009, Palme Yay.
 • Mikroekonomi (Daron Acemoğlu&Laibson&List), 2016, Beta Basım Yay.
 • Makro iktisat (Krugman&Wells), 2010, Palme Yay.
 • Makroekonomi (Daron Acemoğlu&Laibson&List), 2016, Beta Basım Yay.

Konvansiyonel iktisat eleştirileri:

 • İktisadi aklın eleştirisi (Andre Gorz), Ayrıntı Yay.
 • Eleştirel bir gözle serbest piyasa (Ümit Erol), Bağlam Yay.
 • İktisat ideolojisinin eleştirisi (Ahmet İnsel), Birikim Yay., 2006.
 • Dünyanın sefaleti (Pierre Bourdieu), Heretik Yay., 2015.
 • Post-otistik iktisat: Neoklasik iktisadın eleştirisi (Utku Altınöz), Efil Yay., 2014.
 • Özgürlükle kalkınma (Amartya Sen), Ayrıntı Yay., 2004.
 • Feminist iktisat/iktisat düşüncesine farklı bir bakış (Ömer Eroğlu, Ruhan İşler), Asil Yay., 2006.
 • Bunalım ekonomisinin geri dönüşü ve küresel kriz (Paul Krugman), Literatür Yay., 2015.

English

 • A history of heterodox economics: Challenging the mainstream in the 20th century (Frederic Lee), 2011.
 • Debunking economics (Steve Keen), 2011.

Genel olarak din-ahlak-zihniyet ve iktisat arasındaki ilişkiye dair okumalar:

Türkçe

 • Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (Max Weber), Çevirmen: Milay Köktürk, 2011, Bilgesu Yay.
  • İslam ekonomik sistemi ve Weberci görüşler (Orhan Türkdoğan), 1996, Turan Yay.3Weber-İslam-ekonomi arasındaki ilişkilere dair bazı makaleler şunlardır:
   a.Sabri Ülgener ve Max Weber Işığında Din ve İktisat İlgisi Betül Bülbül), ESAGEV;
   b. İslam iktisat ahlakına dair birbirini tamamlayan bakış açıları: Weber ve Ülgener üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme (Celaleddin Çelik), 2003, İslami Araştırmalar Dergisi.
 • İktisat ve Din (Mustafa Özel), 1997, İz Yay.
 • Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Tarihi ve Maliye Sistemi (Şahin Yeşilyurt), 2015, Gazi Kitabevi.
 • İktisat, tarih ve toplum (Sabri Orman), 2001, Küre Yay.
 • Din Ekonomisi (Ömer Demir), 2013, Sentez Yay.
 • İktisat ve Ahlak (Ömer Demir), 2013, Liberte Yay.
 • Edebi Metinde Din-İktisat (Lütfi Bergen), 2012, Ayışığı Kitapları.

Osmanlı özelinde:

 • Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı (Sabri F. Ülgener), 2006, Derin Yay.
 • Zihniyet, Din ve İktisat & Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplumunun İktisadi Zihniyet Dönüşümü ve Tipolojik Analizi (Hasan Hüseyin Aygül), 2014, Açılım Kitap.
 • 15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İktisat Zihniyeti (Şükrü Nişancı), 2002, Okumuş Adam Yay.
 • Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması (A. Güner Sayar), 2013, Ötüken Neşriyat.
 • Osmanlı’dan cumhuriyete tarihi-düşünsel bir deneme: Türkiye ekonomisi (Özgün Burak Kaymakçı), 2015, Ötüken Neşriyat.

İngilizce

 • Economics of Religion in the Mycenaean World (Lisa Bendall ve Maria Bendall), 2007, Oxford University Press.
 • Economic Science and St. Thomas Aquinas (Donald Boland), 2016, Proving Press.
 • Hegel: Religion, economics, and the politics of spirit, 1770-1807 (Laurence Dickey), 1989, Cambridge University Press.
 • The Economic Order and Religion (Frank H. Knight), 2015 (re-edition from 1945), Martino Pub.
 • Economics and Religion (Paul Oslington), 2004, The International Library of Critical Writings in Economics.
 • Religion and the Rise of Capitalism (R. H. Tawney), 1998, Transaction Pub.
 • Adam Smith as Theologian (Ed. Paul Oslington), 2014, Routledge.
 • Marx on Religion (John Raines), 2002, Temple University Press.
 • Religion and Trade: Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900 (F. Trivellato, et al.), 2014, Oxford University Press.
 • Economics in Christian Perspective: Theory, Policy and Life Choices (Victor V. Claar ve Robin J. Klay), 2007, IVP Academic.
 • The Oxford Handbook of Christianity and Economics (Ed. Paul Oslington); 2014, Oxford University Press.
 • Catholic Economics: Alternatives to the Jungle (Angus Sibley), 2015, Liturgical Press.
 • Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics (Elizabeth A. Minton, Lynn R. Kahle), 2013, Business Expert Press.

Özelde İslam ve iktisat arasındaki ilişkiye dair okumalar:

 • İktisadi kalkınma ve İslam (Der: Kollektif), 2003, Ensar Neşriyat.
 • İslam ve iktisadi kalkınma (Ömer Çapra), 2008, Cantaş Yay.
 • İslam toplumunun ekonomik strüktürü (Sezai Karakoç), 2012, Diriliş Yay.
 • Oryantalizm, kapitalizm ve İslam (B. Turner), 1997, İnsan Yay.
 • İslam ve kapitalizm (M. Rodinson), 2002, Akyüz Yay.
 • Kapitalizm (Ali Şeriati), 2004, Dünya Yay.
 • Kapitalizm, Marksizm ve İslam (J. Austruy), 2010, İlgi Yay.
 • Ahlaki kapitalizm: İslam’ın unutulan ekonomik modeli (Murat Çizakça&Mustafa Akyol), 2012, Ufuk Kitapları
 • Bir İslamcıya göre kapitalizm ve sosyalizm (Mustafa Yıldız), 2014, Çıra Yay.
 • İslam-kapitalizm çatışması (Seyyid Kutub), 2014, Beka Yay.
 • İslam’ın erken döneminde kapitalizmin doğuşu (B. Koehler), 2016, Liberte Yay.
 • İslam ve kapitalizm (R. Çiçek), 2016, Kişisel Yay.
 • Abdestli kapitalizm (Eren Erdem), 2016, Ulak Yay.
 • İslam’ın ekonomik yüzleri (Timur Kuran), 2002, İletişim Yay.

İslam ekonomisi düşünce tarihi ve İslam iktisat tarihi okumaları:

Türkçe

 • İslam dünyasında ve Batıda iş ortaklıkları tarihi (Murat Çizakça), 1999, Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Mevlana Celaleddin Rumi’nin İktisat Anlayışı (Adem Esen), 2012, Ötüken Yayınevi.
 • Gazali’nin İktisat Felsefesi (Sabri Orman), 2014, İnsan Yayınları.
 • İslam iktisat tarihine giriş (Abdülaziz Duri, Çev: Sabri Oman), 2014, İnsan Yay.
 • İslam iktisat tarihine giriş (Abdullah El-Ömer), 2017, İstanbul İsefam.
 • İslam İktisat Düşüncesi Tarihi: Harac ve Emval Kitapları (Cengiz Kallek), 2015, Klasik Yay.
 • Osmanlı-Türkiye iktisadı tarihi: 1500-1914 (Şevket Pamuk), 2015, İletişim Yay.
 • Orta Çağ İslam İktisat Düşüncesi: Batı İktisadındaki Büyük Kayıp Halkanın Telafisi (S. M. Ghazanfar), Çevirmen: Mehmed Sabri Akgönül, 2016, Klasik Yay.
 • İslam iktisat düşüncesinin değişimi (18. Yy), A. A. Islahi, 2017, İktisat Yay.
 • İslam iktisat düşüncesi ve kurumları (16. Yy.), A. A. Islahi, 2017, İktisat Yay.
 • İslam iktisat düşüncesinin olgunlaşması (17. Yy) A. A. Islahi, 2019, İktisat Yay.

Klasikler

 • Kitabu’l-haraç (İmam Ebu Yusuf), 1973, Hisar Yayınevi.
 • Kitabü’l-kesb: İslam İktisadında Helal Kazanç (İmam Muhammed Şeybani), Seha Neşriyat.
 • Mukaddime (İbn Haldun), Onur Yay.

İngilizce4Konuya dair İngilizce bir makale için bkz. http://www.kantakji.com/media/4648/c373.pdf

 • Islamic Economics: A Short History (Ahmed Elashker ve R. Wilson), 2006, Brill.
 • History of Islamic Economic Thought (A. A. Islahi), 2014, Edgar.
 • Economic Thinking of Arab Muslim Writers During the 19th Century (A. A. Islahi), 2015, Palgrave.
 • Economic Concepts of Ibn Taimiyah (Abdul Azim Islahi), 2016, The Islamic Foundation.
 • A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought (Yassine Essid), 1995, E. J. Brill.
 • A history of Ottoman economic thought (Fatih Ermiş), 2013, Routledge.
 • Trade and commerce in the early Islamic world (Allison Lassieur), 2012.

İslam temel kaynakları ve iktisat arasındaki ilişkiye dair okumalar:

 • Kur’an ve ekonomi: Para ve mal zenginin elinde dolaşan bir ülke olmasın, Haşr Suresi, 7 Ayet (İsmail Çapak), 2016, YDY Yay.5Kur’an-ekonomi ilişkisine dair bazı makaleler şunlardır;
  a.Kur’an’a göre israf ve iktisat (Veli Kayhan), 2006, Dinbilimleri Akademik Araştırma Akademisi;
  b.İslam iktisat düşüncesinin Kur’an’daki temelleri (Ali Rıza Gül).
 • Faiz ve Finansman Hadisleri (İshak Emin Aktepe), Yedirenk Kitap.
 • Ticaret ve İktisat İlmihali (Hamdi Döndüren), Erkam Yay.

İslam ekonomisi kaynak kitapları:

 • İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik (M. A. Mannan), 1976, Fikir Yay.
 • İslam Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi (Der: Faruk Yılmaz), 1991, Marifet Yay.
 • İslam Ekonomisi Açısından Dayanışma ve Sosyal Güvenlik (Ali Şensoy), 2001, Mavi Yay.
 • İslam Ekonomisi (Ali Şeriati), 2004, Dünya Yay.
 • İslam Ekonomisi (Servet Armağan), 2005, Gündönümü Yay.
 • İslam iktisadı: Toplu makaleler 2 (Ahmet Tabakoğlu), 2005, KİTABEVİ.
 • İslam Ekonomisi (Şevki Çobanoğlu), 2013, Yediveren Yay.
 • İslam Ekonomisi ve Finansı (Seyfettin Erdoğan ve arkdş.), 2017, Umuttepe Yay.
 • İslam iktisadına giriş (M. A. Khan), 2017, İktisat Yay.

İngilizce

Introduction to Islamic economics: Theory and application (H. Askari ve Z. Iqbal), 2015, Wiley.

Devamı gelecek…

Not: İlave konulara dair ve detaylı okumalar için öneri isteyenler, şu adrese e-mail atabilir: hafsa.orhan@izu.edu.tr

Notlar   [ + ]

1. Açık öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi (tam burslu) bölümünde tamamlamıştır. İsveç Enstitüsü burslusu olarak 2006’da İsveç’te yüksek lisansa başlayıp 2008’de Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden (tezli) mezun olmuştur. 2008’de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde başladığı ekonomi doktorasını İslami bankacılıktaki kar-zarar ortaklığı enstrümanlarının risk analizine dair hazırladığı doktora teziyle 2012 kasımında tamamlamıştır. Yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübesinin ardından döndüğü Türkiye’de 2015 ocağından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Halihazırda İslam Ekonomisi ve Finans bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.
E-mail: hafsa.orhan@izu.edu.tr
2. Bu kitap, iktisada giriş anlamında bir kitaba İslami açıdan bakış açısıyla yaklaşmaya çalışan ender örnek bir eserdir.
3. Weber-İslam-ekonomi arasındaki ilişkilere dair bazı makaleler şunlardır:
a.Sabri Ülgener ve Max Weber Işığında Din ve İktisat İlgisi Betül Bülbül), ESAGEV;
b. İslam iktisat ahlakına dair birbirini tamamlayan bakış açıları: Weber ve Ülgener üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme (Celaleddin Çelik), 2003, İslami Araştırmalar Dergisi.
4. Konuya dair İngilizce bir makale için bkz. http://www.kantakji.com/media/4648/c373.pdf
5. Kur’an-ekonomi ilişkisine dair bazı makaleler şunlardır;
a.Kur’an’a göre israf ve iktisat (Veli Kayhan), 2006, Dinbilimleri Akademik Araştırma Akademisi;
b.İslam iktisat düşüncesinin Kur’an’daki temelleri (Ali Rıza Gül).