Osmanlıdan Cumhuriyete İktisadi Düşüncenin Gelişimi: Liberal ve Milli İktisat Yaklaşımlarının Etkisi

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: KARL POLANYI’NİN İKTİSADIN İKİ TANIMI VE PİYASA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU
1.1. Polanyi’nin Büyük Dönüşüm Adlı Eserinin İçeriği
1.2. Büyük Dönüşüm Adlı Eserin Metodolojik Dayanakları
1.3. Polanyi ve Büyük Dönüşüm’ün Günümüze Yansımaları
1.4. Polanyi’ye Göre Ekonominin Tanımları
1.5. Büyük Dönüşüm: Piyasa Ekonomisinin Sistematiği
1.6. Piyasa Ekonomisi – Devlet Politikaları
1.7. Hayali Metaların Ortaya Çıkması: Emek-Toprak-Para
1.8. Osmanlı İktisat Düşüncesini Açıklamaya Yönelik Diğer Metodolojik
1.9. Değerlendirme

OSMANLI İKTİSAT DÜZENİNİN EVRİMİ
2.1. Anadolu’ya Yerleşmeden Önceki Türk Medeniyeti ve İktisadi Yapı
2.2. Büyük Selçuklu Devleti ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
2.3. Erken Dönem Osmanlı İktisadi Düzeni
2.4. Devletin Toplumsal Yapısı
2.5. Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Düzeninin Değerlendirilmesi
2.6. Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Geleneğinin Temelleri ve
İktisadi Zihniyeti
Osmanlı Klasik Düzeninin Bozulması ve Nedenler
2.8. Bozulma Sürecinde Kurumların Durumu
2.9. Avrupa’nın Osmanlı Karşısındaki Farklılığının Belirginleşmesi: Dışsal
Nedenler
2.10. Tanzimat’a Hazırlık Dönemi
2.11. Tanzimat

OSMANLI İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ.

3.1. XIX. Yüzyıla Genel Bir Bakış
3.2. Osmanlı Modernleşmesinin İktisadi ve Düşünsel Temelleri
3.3. İlm-i Tedbir-i Menzil’den İlm-i Servet’e Geçiş: Modern Osmanlı İktisat

Kaynak: Kitap Yurdu