Merkezi Danışma Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Merkezi Danışma Kurulu Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulan, katılım bankacılığı faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlayan kuruldur. Danışma Kurulu TKBB Yönetim Kurulu tarafından beş yıllık süre için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesinde, Kurulun uygun görüşü alınır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Merkezi Danışma Kurulu üyelerinden; üç tanesinin İslami bilimler alanında doktora derecesine sahip olması, bir tanesinin Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilen aday/adaylar arasından olması ve bir tanesinin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, hukuk ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü diplomaya ve katılım bankacılığı alanında en az yedi yıl yönetici deneyimine sahip olması zorunludur.

Görev süreleri dolmadan Danışma Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

Danışma Kurulu, asgari ayda bir kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantının gündem maddesine göre, ilgili kuruluş temsilcisi veya alanında uzman kişiler Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak kararlar, yalnızca üyelerin hazır bulunduğu oturumda alınır.

Danışma Kurulunun Görevleri

  1. Katılım bankacılığı alanında uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları da takip etmek suretiyle katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirlemek,
  2.  Gerekli gördüğü durumlarda, katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını      gidermek üzere genel nitelikli kararlar almak,
  3. Katılım bankalarının iş ve işlemlerinin (a) bendi kapsamında belirlenen meslek ilke ve standartları ile (b) bendi kapsamında alınan genel nitelikli kararlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme yapmak,
  4. Başvurulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirmek.

Kaynak: https://tkbbdanismakurulu.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Danisma-kurulunun-olusumu-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig.pdf