İslam Ansiklopedisinde İktisadi Maddeler

İslam iktisadı çalışmalarında, özellikle farklı İslami ilimlerden ayr ilim dallarından bu alana yönelenler için, ihtiyaç duyulan meselelerden biri bu ilim dalına yönelik geleneksel kavramlardır. Titizlikle ve yoğun emeklerle hazırlanan İslam Ansiklopedisini iktisadi maddeler açısından irdeleyerek bu alana yeni başlayan veya alandaki dağarcığını genişletmek isteyenler için İslam Ansiklopedisinde bulabildiğimiz kadar iktisadi maddeyi okuyucularımıza sunuyoruz. Faydalı olur kanaatindeyiz.

 

A

Ahîlik

Akar

Akçe

Akid

Âkıle

Altın

Âmil

Âriyet

Avarız

Ayn

B

Bâc

Bey’ 

Bey’ bi’l-Vefa 

Beytülmal

Borç

C

Cehbez

Cizye

Cuâle

D

Daman

Darphane

Define

Derek

Deyn

Dilencilik

Dinar

Dirhem

Divan

Diyet

E

Ebdân

Ecir

Emanet

Emvâl

F

Faiz

Fakr

Fakir

Fels

Fey

Fitre

Fütüvvet

G

Gabn

Garâmet

Garar

Gasb

Gümrük

Gümüş

H

Hâciyat

Haciz

Hak

Haksız İktisap

Haraç

Havale

Havâic-i Asliyye

Hazine 

Hazinedar

Hediye

Hibe

Hisbe

Hums

Humus

İ

İbrâ

İcare

İflas

İhtikâr

İhtiyaç

İhya

İkta

İltizam

İmtiyâzât

İnan

Îne

İnfak

İslâm (İktisat kısmı)

İsraf

İstihkak

İstimlâk

İstirsâl

İstisnâ’ 

İvaz

K

Kabâle

Kabz

Kâime

Kaparo

Kâr

Karz

Kefalet

Kesb

Kitab’ul Harac 

Kitab’ul Emval 

M

Maden

Makāsıdü’ş-Şerîa 

Mal

Mebî’ 

Mehir

Meks

Menfaat

Meskûkât

Metâ

Meysir

Milk

Miras

Miskin

Muâmelât

Muâvaza

Mudarebe

Mufâvada

Mugarese

Muhâdara

Murabaha

Müellefe-i Kulub 

Mülkiyet

Müsâkât

Müsâveme

Müşâ’ 

Müzâbene

Müzâraa

N

Nakit

Narh

Neceş

Nemâ

Nevâib

Nisab

Ö

Ölçü

Öşür

 P

Para

R

Rakabe

Rehin

Re’sülmâl

Riba

Rücû

S

Sadaka

Safî

Sak

Sarf

Sarraflık

Sedd-i Zerai 

Selem

Semen

Sigorta

Sikke

Simsar

Sukuk

Süftece

Ş

Şirket

Şüf’a 

T

Tahsîniyyât

Takas

Taksit

Tekaüt

Tekalif

Temlik

Tenfil

Teverruk

Tevliye

Ticaret

Trampa

 U

 Urûz

V

Vade

Vade Farkı 

Vadîa

Vakıf

Vedîa

Vergi

Vücuh 

Z

Zarar

Zaruret

Zaruriyât

Zekat

Zenginlik

Zevâid

Zilyedlik

Zimmet