Modern İktisadi Düşüncenin Teolojik Arka Planı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), yayınlarıyla katılım bankacılığı sektörüne katkı sunmaya devam ediyor. İSİFAM’ın TKBB ile birlikte yürüttüğü yayın projesinin ikinci eser olan “Modern İktisadi Düşüncenin Teolojik Arka Planı” isimli kitap çıktı. Prof. Dr. Mehmet Saraç’ın editörlüğünü yaptığı eserin hem akademik çalışmalara, hem de daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomik sistem arayışlarına katkı vermesi bekleniyor. Mehmet Saraç kitabı önsözünde şöyle anlatıyor, “Bugün mesela Smith’e Ricardo’ya, Marx’a, Keynes’e ve Freidman’a Hristiyan ya da Yahudi iktisatçılar olarak atıf yapmayız, bunun yerine “Klasik iktisat,” “Marksizm,” “Keynesçi,” ve “Monetarist,” iktisattan bahsederiz ve bunların kurucuların dini inanışlarından etkilenebileceklerini pek de düşünmeyiz. Hâlbuki bu iktisatçıların, teorilerini kurarken dayandıkları ön kabuller ve varsayımların dünya görüşlerinden etkilenmemiş olmaları mümkün değildir. Nitekim bu çalışmada bu gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya konmakta, bugün vahiy bilgisinden soyutlanmış görünen iktisadın, aslında nasıl bir inanç etkisi altında olduğu gözler önüne serilmektedir. Bu inançların İslam’dan sonra artık mensuh hükmünde olduğu dikkate alındığında bugünkü egemen öğretinin, adil ve sürdürülebilir refahın sağlanmasında neden yetersiz kaldığı da rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu çalışma, bir yandan bugün egemen paradigmanın gizlediği teolojik temeli ifşa ederken aslında “vahiy bilgisini dışlayan bilimsellik” iddiasının geçersiz olduğunu, vahiy bilgisini dışlayarak bilim yapılamayacağını ortaya koymuş olmaktadır. Bu çalışmayla “İslam İktisadı” dediğimiz disiplini bugün gizli ya da açık biçimde bilimsel bilgi alanın dışında kabul etme gayretlerinin de dayanaksız olduğu görülmektedir. Bu bağlamda İslam iktisatçılarının, dayandığı dünya görüşlerini en başından açıkça beyan etmekle, bilim etiği açısından takdir edilmesi gereken bir duruş gösterdiği de söylenebilir.”

Katılım Bankacılığı Sektörüne Yeni Ders Kitabı Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)’nin katkı ve himayeleriyle, sektördeki son gelişmeleri de kapsayacak şekilde bir ders kitabı hazırlandı. Kitabın amacı, üniversitelerde, bankacılık, iktisat ve ilahiyat bölümlerine kaynak oluşturmak, üst yöneticileri, çalışanları, danışma kurullarını, sermayedarları, kamu paydaşı ve akademi dünyasına temas eden yönüyle katılım bankacılığı ekosisteminin yaşadığını ve geliştiğini ortaya koymaktır. Ders kitabının her bölümü, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takımlar hâlinde beraber çalışması ile yazıldı. Zengin içerik sunan bu kitap on iki bölümden oluşmaktadır.

Akademi ve uygulamayı, teori ve pratiği yan yana getirmeye çalışan kitap, üniversitelerde önümüzdeki dönemde toplumun da ihtiyaçları doğrultusunda sektörün insan kaynağının gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca üniversitelerin İslam Ekonomisi ve Finansı lisans ve yüksek lisans bölümlerinde de temel kaynak kitap olarak kullanılabilir olacaktır.

Kitabı indirmek için tıklayın.

Kaynak: Katılım Finans Dergisi 11. Sayı