İlem İhtisas 2018 Güz Başvuruları Başladı

İKAM ve İLEM İhtisas işbirliği ile yürütülen programda bu yıl güz dönemi için İslam iktisadı alanında “İslam İktisadı Çalışmaları” başlıklı bir atölye ve “İslami Finansın Politik Ekonomisi” başlıklı bir ders olmak üzere iki yeni program yer alıyor. Atölye ve derse ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

İslam İktisadı Çalışmaları

Hoca : Zeyneb Hafsa Orhan

Atölye genel anlamda, yaklaşık 1940’lardan bu yana hakkında araştırmalar yapılagelmekte olan İslam iktisadına yöneliktir. Özelde ise atölyenin amacı, İslam iktisadının bugün geldiği noktada önem arz ettiğini düşündüğümüz bazı temel –özellikle de toplumsal bazlı- hususlar hakkında araştırma yapılıp somut çıktılar alınmasını sağlamaktır. Seçilecek olan konuların da gereksinimi göz önünde bulundurularak ilgili yöntemler takip edilecek olmakla birlikte hem niteliksel hem de niceliksel yöntemlerin kullanımının gerekli olacağı öngörülmektedir. Bunlardan kasıt özellikle literatür taraması, eleştirel analiz, saha ve anket çalışmalarıdır. İslam iktisadının özellikle piyasaya dönük tarafına dair çalışmalar yaygın olmakla birlikte Türkiye özelinde toplumsal tarafa bakan çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, yürütülecek olan atölye çalışmasıyla birlikte bu eksik kalan kısmın bir nebze olsun hareketlendirilmesi öngörülmektedir.

Not: Atölye iki hafta bir gerçekleşecektir.

İslami Finansın Politik Ekonomisi

 

Hoca : İsa Yılmaz

Bu ders Türkiye’de ve dünyada akademik ve uygulama yönüyle giderek daha fazla önem kazanan İslam ekonomisi ve finansı çalışmalarına politik ekonomi ve moral ekonomi temelli bir derinlik ve yeniden bakış sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dersin temel hedefi 8 hafta boyunca sömürge sonrası dönemde fikri temellerini inşa eden ve sonrasında İslami finans ile kurumsal olarak küresel sisteme alternatif olma iddiasında bulunan modern dönem İslam ekonomisi düşüncesini ekonomik, siyasi, sosyal ve tarihsel yönleriyle ele almaktır. Bu bağlamda yakın zamanda İslam ekonomisini ortaya çıkaran çok boyutlu faktörler, İslam ekonomisinin ülkelerin iktisadi kalkınma vizyonlarına etkisi, finansallaşma ekseninde İslami finansın yeniden düşünülmesi ve İslami finansı politik ekonomi ekseninde değerlendirmek gibi konular haftalık okumalar ve metin müzakereleri yoluyla ele alınacaktır. Katılımcıların bu ders sayesinde yaygın literatürde belirli bir alana yönelen ve odaklanan İslam ekonomisi birikimini İslam politik ekonomisi düşüncesiyle zenginleştirmesi beklenmektedir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.